Schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky

Podľa § 23 ods. 15 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) orgán úradnej kontroly potravín (ÚKP) na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku (PPP), vydá rozhodnutie o schválení prevádzkarne produkujúcej klíčky podľa osobitného predpisu - článku 2 a prílohy nariadenia Komisie č. 210/2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia EP a Rady č. 852/2004 (ďalej len „nariadenie č. 210/2013).

Podľa článku 2 nariadenia Komisie č. 210/2013 PPP zabezpečia, aby prevádzkarne produkujúce klíčky boli schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 6 nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín (ďalej len „nariadenie č. 852/2004“). Príslušný orgán schváli uvedené zariadenia iba za predpokladu, ak spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe I k nariadeniu č. 852/2004 a v prílohe nariadenia Komisie č. 210/2013.

Prevádzkarne produkujúce klíčky, ktoré sú podľa § 23 ods. 2 v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva (napr. zariadenia spoločného stravovania) schvaľujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (uvedenie priestorov do prevádzky)

Prevádzkarne produkujúce klíčky, ktoré sú podľa § 23 ods. 1 v kompetencii orgánov veterinárnej a potravinovej správy schvaľujú príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS). Aj tomuto schváleniu však predchádza schválenie prevádzkarne RÚVZ podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

Každý PPP je zároveň povinný podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. oznámiť príslušnému orgánu ÚKP (v prípade prevádzkarne produkujúcej klíčky príslušnej RVPS) každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. PPP je tiež povinný oznámiť príslušnému orgánu ÚKP akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky podáva PPP podľa vzoru žiadosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 152/1995 Z. z., v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Orgány ÚKP podľa § 6 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. vedú aktuálne zoznamy schválených prevádzkarní produkujúcich klíčky.