Rok prevencie: Vláda SR schválila akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú do roku 2020 zoptimalizovať národnú stratégiu na kontrolu infekčných ochorení na Slovensku. Sľubujú si od toho posilnenie schopnosti  včasne definovať prevenciu a reakciu na infekčné choroby a zlepšenie úrovne verejného zdravia na Slovensku. Materiál na dosiahnutie tohto cieľa, ktorý obsahuje konkrétne aktivity, zainteresované subjekty, ako aj návrh finančných dopadov, schválila dnes vláda SR.

„Odsúhlasené akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO) na roky 2019 – 2020 na Slovensku stanovujú v reakcii na súčasnú epidemiologickú situáciu viaceré preventívne opatrenia proti vzniku a šíreniu staronových a nových infekčných chorôb a navrhujú konkrétne riešenia pre problematiku antimikrobiálnej rezistencie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Prostredníctvom akčných plánov sa má zvýšiť osveta a výchova ľudí k zdraviu vo vzťahu k prenosným ochoreniam, zabezpečiť funkčná sieť národných databáz pre zber a analýzu dát, či znížiť výskyt ochorení prenosných krvou a pohlavným stykom (HIV, VHB, VHC, syfilis). Akčné plány sú zamerané aj na zlepšenie Národného imunizačného programu SR, efektívnejšiu činnosť epidemiologických pracovísk pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení, pracovísk klinickej mikrobiológie či pracovísk infektológie a tropickej medicíny pre prevenciu, liečbu a dohľad nad infekčnými ochoreniami. Určujú aj riešenia na prevenciu nozokomiálnych nákaz v SR a na zníženie výskytu a dopadov rizikových faktorov na rozvoj antimikrobiálnej rezistencie (AMR).

„Akčné plány dbajú na trvalú, koordinovanú a zvýšenú spoluprácu ministerstva zdravotníctva, orgánov verejného zdravotníctva, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, laboratórií klinickej mikrobiológie, odborných spoločností, mimovládnych organizácií a ďalších rezortov. Integrovaný, koordinovaný a kontrolovaný systém riadenia infekčných ochorení posilní schopnosť Slovenska včas zareagovať na prenosné choroby i prinášať lepšie zdravotné výsledky pre komunity a tiež pomôže usmerniť reakcie na objavujúce sa nové infekčné choroby. Pevne verím v intenzívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán na všetkých úrovniach verejnej správy,“ povedala ministerka zdravotníctva.

Počas nasledujúcich dvoch rokov sa zvýšia edukačné programy pre verejnosť so zameraním na seniorov, zvýšia sa vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie HIV/AIDS a iných pohlavných a krvou prenosných ochorení v populácii školopovinnej mládeže, mladých dospelých a rizikových skupín. Dôraz sa bude klásť aj na vzdelávanie zdravotníkov a odborných pracovníkov verejného zdravotníctva v mnohých oblastiach prenosných ochorení.

V rizikových skupinách obyvateľstva sa vo vzťahu k prevencii proti vybraným prenosným ochoreniam budú realizovať krízové, poradenské a intervenčné programy.

Zlepšenie Národného imunizačného programu SR so sebou prinesie posilnené aktivity k zvýšeniu povedomia populácie v rámci ochorení preventabilných očkovaním, väčšiu dostupnosť očkovacích látok a lepšiu úroveň zaočkovaností detí, seniorov, rizikových skupín populácie a cestovateľov.

Dôležitý je i plán zavedenia registra očkovaných osôb pre sledovanie úrovne efektívnej imunizácie populácie a bezpečnosti pacienta a tiež zámer pravidelne uskutočňovať sérologické prehľady v SR. NPKIO hovorí aj o vypracovaní štandardných postupov pre výkon epidemiologického dohľadu vybraných prenosných ochorení, pre prevenciu, diagnostiku a liečbu infekčných ochorení, pre dohľad nad AMR nosičstvom a tiež pre používanie antiinfekčných liečiv.

V súvislosti s opatreniami pre zabránenie šírenia ochorení/kolonizácií by sa mal zvýšiť počet izolačných jednolôžkových izieb na jednotlivých klinických oddeleniach a mala by sa zlepšiť činnosť komisií pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku v nemocniciach.

„Do roku 2020 má vzniknúť Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktoré bude vykonávať epidemiologický dohľad nad výskytom a šírením epidemiologicky významných nemocničných patogénov a nimi spôsobených infekcií a bude metodickou pomocou pri výkone kontroly nozokomiálnych nákaz,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Pripravené bude Odborné usmernenie hlavného hygienika SR na zabezpečenie postupu pri prevencii a výskyte nozokomiálnych nákaz spôsobených baktériami rodu Legionella v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike.

„V pláne je i dobudovanie Špecializovaného laboratória so stupňom biologickej bezpečnosti 3 na ÚVZ SR, vďaka ktorému sa rozšíri spektrum laboratórnej diagnostiky o vybrané tropické horúčky a encefalitídy prenášané komármi z čeľade Flaviviridae, ktoré sa vzhľadom na častejšie cestovanie obyvateľstva a postupné otepľovanie vyskytujú a rozširujú aj v Slovenskej republike. Pôjde napríklad o Západonílsku horúčku (West Nile Virus), horúčku Dengue, horúčku Chikungunya, japonskú encefalitídu, žltú zimnicu, poprípade ochorenia podľa aktuálnych hrozieb,“ dodal Ján Mikas.

Na komplexný manažment problematiky prenosných ochorení bude dohliadať Národná komisia pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení MZ SR, ktorá bola ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou zriadená dňa 12. 9. 2018 ako poradný orgán rezortu.