Rádionuklidy v pedosfére a v stavebných materiáloch

V pôdach a stavebných materiáloch sú v rôznych množstvách prítomné rádionuklidy prírodného pôvodu ako 238U, 232Th a ich dcérske produkty a 40K. Dva základné spôsoby vystavenia gama žiareniu v interiéri sú z rádionuklidov v pôde a z rádionuklidov v stavebných materiáloch. Na určenie pozaďovej koncentrácie rádionuklidov v pôdach bolo uskutočnených niekoľko prieskumov. Výsledky týchto prieskumov indikujú, že gama emitujúce rádionuklidy z premenového radu 238U, premenového radu 232Th a 40K tvoria približne rovnaký príspevok k dávke z externého gama žiarenia u jednotlivcov v typických situáciách ako v exteriéri, tak v interiéri.

Mediánová aktivita 238U, 232Th a 40K v zemskej kôre je 33, 45 a 410 Bq/kg v tomto poradí. Typická aktivita v stavebných materiáloch ako betón je relatívne blízko k aktivite v zemskej kôre s hodnotami 40, 30 a 400 Bq/kg pre 226Ra, 232Th a 40K v tomto poradí. Svetová priemerná ročná efektívna dávka z externého ožiarenia zo zemských prírodných zdrojov žiarenia je 0,48 mSv, z čoho 0,41 mSv sa vzťahuje na ožiarenie v interiéri a 0,07 mSv na ožiarenie v exteriéri. Národné priemerné hodnoty ročných efektívnych dávok z externého ožiarenia zo zemských prírodných zdrojov žiarenia sú väčšinou v rozmedzí od 0,3 do 0,6 mSv. Podľa UNSCEAR je svetový priemerný dávkový príkon z gama žiarenia 1,4- krát vyšší v interiéri než v exteriéri. Tienenie poskytované budovami zníži ožiarenie z rádionuklidov v pôde. Avšak rádionuklidy prírodného pôvodu prítomné v stavebných materiáloch zvýšia dávkový príkon z gama žiarenia vnútri budovy. Budovy taktiež tienia od kozmického žiarenia, ale tento efekt je vo všeobecnosti malý.

Hlavný príspevok k dávke z ožiarenia gama žiarením zo stavebných materiálov je z 226Ra, 232Th a ich dcérskych produktov a 40K.

Podľa § 138 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrobila stavebný materiál alebo doviezla stavebný materiál z tretích krajín pred ich prvým uvedením na trh a pri každej zmene stavebného materiálu, ktorá by mohla ovplyvniť obsah prírodných rádionuklidov, povinná zabezpečiť stanovenie rádiologických ukazovateľov. Referenčnou úrovňou pre stavebný materiál je efektívna dávka reprezentatívnej osoby z vonkajšieho ožiarenia žiarením gama, okrem ožiarenia z prírodného pozadia, 1 mSv za kalendárny rok. Uvedenej referenčnej úrovni zodpovedá index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu rovný jednej. Index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu I je bezrozmerná veličina, ktorá je váhovaným súčtom hmotnostnej aktivity 226Ra, hmotnostnej aktivity 232Th a hmotnostnej aktivity 40K, určeným vzťahom

I=  aRa226 / (300 Bq/kg) + aTh232 / (200 Bq/kg) + aK40 / (3000 Bq/kg)

kde aRa226, aTh232,aK40 sú hmotnostné aktivity 226Ra, 232Th, 40K v Bq/kg.