Rádionuklidy v hydrosfére

Voda predstavuje základný predpoklad pre vznik a existenciu každej formy života. Rádioaktivita vody je v súčasnosti významný faktor pre posudzovanie kvality vody, a to najmä pitnej. Dôsledným monitorovaním zdrojov pitnej vody, prameňov a studní sa môže predísť možným zdravotným problémom. Rádioaktivita pitnej vody je značne nižšia ako aktivita povrchových vôd.

Prirodzená rádioaktivita hydrosféry sa vytvára v dôsledku interakcie s litosférou a atmosférou. Rádioaktívne látky nachádzajúce sa v hydrosfére môžu pochádzať z rádionuklidov a ich dcérskych prvkov z pôdy, minerálov alebo rádionuklidov vznikajúcich vplyvom kozmického žiarenia. Zemský povrch pokrýva asi 70 % vody, a preto väčšina rádioaktívnych látok vznikajúca alebo obsiahnutá v atmosfére sa dostáva aj do povrchových vôd. Veľká časť rádionuklidov, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu alebo rastlinách sa dostáva aj do hydrosféry v dôsledku vymývania z pôdy.

Umelá rádioaktivita hydrosféry je spôsobená rádionuklidmi, ktoré vznikli, napr. v dôsledku skúšok jadrových zbraní a pri prevádzke jadrových elektrární. V hydrosfére sa nachádza aj prevažná väčšina kontaminácie tríciom kvôli jeho produkcii v jadrových elektrárňach.