Rádiodiagnostika a intervenčná rádiológia

Rádiodiagnostické metódy majú svoje nezastupiteľné miesto v zdravotnej starostlivosti o pacienta. Vyšetrenia s využitím ionizujúceho žiarenia patria k najfrekventovanejším typom RTG vyšetrení, preto aj napriek pomerne nízkym dávkam žiarenia pre pacienta, predstavujú určité zdravotné riziko pre celú populáciu. Aktuálne je snahou v medicíne využívať ionizujúceho žiarenia s možnosťou získať vyhovujúcu diagnostickú informáciu s najmenšou možnou dávkou pre pacienta.
Rádiológia ako odbor sa delí na viacero viac či menej samostatných oblastí.

Tieto nie sú presne definované a vzájomne sa často do značnej miery prekrývajú:

  • skiaskopia: je rádiologická vyšetrovacia metóda, pri ktorej s pomocou röntgenového (RTG) žiarenia dopadajúceho na zosilňovač alebo CCD senzor môže lekár sledovať dvojrozmerný röntgenový obraz trojrozmerného objektu v reálnom čase. Zjednodušene ide o istú formu kamery, ktorá na zobrazenie nevyužíva viditeľné svetlo, ale RTG žiarenie. Má mnoho všestranných využití, i keď jej význam nástupom počítačovej tomografie (CT), endoskopických metód a magnetickej rezonancie (MR) významne poklesol. Nevýhodou je i vyššia radiačná záťaž. Je základnou metódou pri vyšetrovaní gastrointestinálneho traktu, kde okrem morfologických zmien sa sleduje aj dynamika plnenia a vyprázdňovania vyšetrovaných orgánov: ezofagografie, irigografie, enteroklýza, fistulografia.
  • skiagrafia: skiagrafia alebo snímkovanie je základná rádiologická zobrazovacia metóda, ktorej podstata je fotografia časti ľudského tela s pomocou röntgenového (RTG) žiarenia. Je metódou, s ktorou sa pacient stretáva najčastejšie.

Pri snímkovaní sa vo väčšine prípadov vyhotovujú dve projekcie snímkovanej oblasti z dôvodu dvojrozmernosti obrazu – predozadný (anteroposterior) a bočný. Vďaka tejto skutočnosti je možné zistiť priestorové uloženie zobrazených štruktúr. Výnimkou sú snímky hrudníka, ktoré sa robia zadopredné (posteroanterior) a iba vo výnimočných prípadoch v bočnej projekcii. Röntgenové lúče prenikajú ľudským telom. Pri ich priechodu dochádza k rôznemu stupňu zoslabenia (pohltenie žiarenia orgánmi tela), čo umožňuje zobraziť tkanivá na RTG snímku. Vzniknutý  obraz je negatív, na ktorom môžeme rozpoznať jednotlivé štruktúry tela presvetlením a zatienením. Jasnejšie miesta predstavujú štruktúry absorbujúce viac žiarenia, a tmavé miesta sú štruktúry, kde sa absorbovalo menej žiarenia.

  • Priama digitalizácia (DR) – expozícia detekovaná priamo v špeciálnom detektore, okamžité vygenerovanie obrazovej informácie.
  • Metoda nepriamej digitalizácie (CR) – obrazová dokumentácia sa získa ,,odčítaním“ z fólie v špeciálnom digitizéru.

RTG prístroje používané v stomatologickej diagnostike
Zubné intarorálne RTG prístroje sú umiestené na pohyblivom ramene. Film sa umiestňuje na zadnú stranu zubov. Po vyvolaní filmu sa objaví požadovaná snímka zubu. 

Zubné panoramatické RTG prístroje - röntgenka je umiestnená oproti RTG filmu alebo zobrazovaciemu flat panelu v priebehu ožiarenia objektu rotujú – opisujú kruhovú dráhu okolo hlavy pacienta. Výsledkom je vytvorenie panoramatického obrazu celej čeľusti. Vytvorenie panoramatickej snímky pre pacienta znamená väčšiu radiačnú záťaž ako intraorálna snímka.

Zubné CBCT prístroje - lúč v tvare kužeľa a skenuje celú oblasť záujmu pri jedinej rotácii. Veľkosť poľa je pri snímaní pomocou CBCT voliteľné.

Počítačová tomografia - rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb. Základným princípom metódy je zber a výpočtového spracovania veľkého množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia. Tie sú získavané tak, že zdroj žiarenia – röntgenka a oproti nej sa nachádzajúce detektory rotujú okolo predmetu záujmu (napríklad pacienta). Táto matematická procedúra sa nazýva tomografická rekonštrukcia a jej podstatou je inverzná Radonova transformácia.

Pojazdné RTG prístroje využívané pri výkonoch na operačných sálach
Mobilný RTG prístroj je určený pre röntgenové vyšetrenia vykonávané na OAIM( oddeleniach anestézy a intenzívnej medicíny), JIS (jednotkách intenzívnej starostlivosti), operačných sálach a na izbách pacientov z dôvodu inmobility, často vo vážnom zdravotnom stave

Mamografia - je základnou metódou zobrazovacej diagnostiky prsníkov. Mamografické vyšetrenie slúži ako základný skríningový postup na sledovanie zmien v tkanivách prsníkov u asymptomatických žien, ktoré dovŕšili 40 rokov. V špecifických prípadoch je vyšetrenie doporučené aj mladším pacientkám. Mamografia ponúka možnosť včasného zachytenia zmien v tkanive prsnej žľazy. V kombinácii s inými metódami pomáha včas zachytiť nehmatateľné a ultrazvukom nezobraziteľné zmeny a teda dokáže včas zachytiť prejavy možných ochorení prsnej žľazy. Vykonáva sa pomocou špeciálneho röntgenového prístroja – mamografu, ktorý dokáže prostredníctvom tzv. mäkkého žiarenia zobraziť tkanivá s nízkym kontrastom (mäkké tkanivá).

Intervenčná rádiológia - výhodou mnohých intervenčných rádiologických postupov je, že nahrádzajú klasický chirurgický výkon, čo šetrí pacientov od zaťažujúcich operácií, znižuje sa tým ich zdravotné riziko, stres, psychická trauma a zabraňuje sa vzniku komplikácií, ktoré by sa mohli vyskytnúť po klasickom chirurgickom zákroku a znižujú nutnosť dlhodobej hospitalizácie pacienta. Medzi najrozšírenejšie intervenčné postupy v rôznych klinických oblastiach patria:

  • kardio-vaskulárny systém – klasická angiografia a digitálna substrakčná angiografia, angioplastika, intrakoronálna trombolýza používaná pri liečbe infarktu myokardu, intravaskulárna liečba zhubných nádorov, rádiofrekvenčná albázia, zavádzanie stentov, imnplantácia kardiostimulátorov,
  • tráviaci systém – dilatácia stenóz pažeráka, liečba krvácania z gastrointestinálneho traktu, cholangiografia žlčových ciest, drenáže žlčových ciest, implantácia endoprotéz, 
  • urogenitálny trakt – litolapaxia používaná na odstránenie obličkových kameňov, dilatácia zúženia močovodu, embolizácia pri liečbe nádorových ochorení obličiek, 
  • neurológia – stereotaxia a mozgová biopsia,
  • intravaskulárna liečba nádorov, punkčné biopsie, drenáže abscesov, cýst a hematómov.

Intervenčná postupy si vyžadujú vysoko špecializované a sofistikované röntgenové zariadenia, príslušenstvo a zobrazovacie systémy špecifické pre jednotlivé typy vyšetrení alebo terapeutické zákroky. Vysoké nároky sú pri tom kladené na výkon a kvalitu používanej röntgenovej prístrojovej techniky. Väčšina intervenčných rádiologických postupov sa vykonáva na špecializovaných skiaskopických röntgenových prístrojoch alebo počítačových tomografoch.

Priemerné dávky pacientov v diagnostickej a intervenčnej rádiológii (podľa prieskumu) v krajinách EÚ
Typ vyšetrenia Efektívna dávka (mSv)
Pľúca PA 0,02
Končatiny 0,05
Hrudná chrbtica AP 1,00
Bedrová chrbtica  0,80
Panva 0,70
Brucho 0,85
Hlava 0,08
Panva a brucho 1,20
Horná časť GIT 3,40
Dolná časť GIT 7,40
Urogenitálny trakt 2,60
Cholecystografia 2,00
Angiografia 9,30
CT Hlava 2
Krčná chrbtica 3
Hrudník 7
CT angiografia srdca 20
Brucho 8
Panva 6
Brucho a panva 10
Celotelový sken 10
Mamografia - film 6
Mamografia digitálna 2
CA – koronárna angiografia 7,9
PTCA 15,1
DSA abdominálnej aorty 12
Rádiofrekvenčná ablácia (RFA) 15
Embolizácia abdominálnej aorty 60
TIPS 70
Intraorálna zubná snímka (RVG) 0,0015
Panoramatická zubná snímka (OPG) 0,03
Laterálna snímka lebky 0,003
CBCT mandibula 0,360
CBCT maxilla 0,100

 

Skiaskopický RTG prístroj
Skiaskopický RTG prístroj
Skiaskopická snímka čriev po podaní konstrastnej látky
Skiaskopická snímka čriev po podaní konstrastnej látky
Skiagrafický RTG prístroj
Skiaskopický RTG prístroj
RTG snímka ruky W.C. Röntgena
RTG snímka ruky W.C. Röntgena
Intraorálny RTG prístroj
Intraorálny RTG prístroj
Intraorálna snímka zubov
Intraorálna snímka zubov
Panoramatický RTG prístroj
Panoramatický RTG prístroj
Panoramatická RTG snímka
Panoramatická RTG snímka
CBCT stomatologický prístroj
CBCT stomatologický prístroj
CBCT snímka
CBCT snímka
Prístroj na počítačovú tomografiu
Prístroj na počítačovú tomografiu
Scan brucha počítačovou tomografiou
Scan brucha počítačovou tomografiou
Pojazdný RTG prístroj (www.fomei.cz)
Pojazdný RTG prístroj (www.fomei.cz)
Pojazdný RTG prístroj – C rameno (http://www.anton.sk/ )
Pojazdný RTG prístroj – C rameno (http://www.anton.sk/ )
Digitálny mamograf (www.pulimedical.sk)
Digitálny mamograf (www.pulimedical.sk )
Mamografická snímka prsníka
Mamografická snímka prsníka
Prístroj na intervenčnú rádiológiu (http://www.inmed.sk/)
Prístroj na intervenčnú rádiológiu (http://www.inmed.sk/)
Mozgová angiografia (http://www.stockphotos.sk/)
Mozgová angiografia (http://www.stockphotos.sk/ )