Radiačná ochrana pracovníkov

Ionizujúce žiarenie sa využíva v širokom spektre ľudských aktivít (priemysel, výskum, veda, medicína, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, atď.). Ide o klasifikovaný karcinogén, preto musí byť práca s ním dôsledne kontrolovaná a pracovníci musia byť dostatočne chránení. Úroveň ochrany pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (radiačná ochrana) závisí od flexibility dozorných orgánov reagovať na nové skutočnosti publikované medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti. 
Povinnosťou členských štátov EÚ je zabezpečenie vykonávania štátneho dozoru nad činnosťami vedúcimi k ožiareniu a vykonávaním činností v prostredí so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením. Kontrola sa okrem technickej stránky zameriava aj na organizačné zabezpečenie prác, t.j. aby na pracovisku, kde si to podmienky vyžadujú bol zabezpečený sústavný dozor na zabezpečenie kvality radiačnej ochrany.
Dôležitým faktorom v ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením sú aj povinnosti, ktoré musí zabezpečiť zamestnávateľ, napríklad:

  • zabezpečiť opatrenia na zníženie ožiarenia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
  • zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  • predložiť lekárovi pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke a ďalšie.

Praktické príklady (spôsoby) ochrany pred ionizujúcim žiarením

Ochrana časom -  dávka žiarenia je priamo úmerná dobe ožiarenia, preto doba pobytu v priestore s ionizujúcim žiarením môže byť len nevyhnutne nutná a prácu s rádioaktívnymi látkami je potrebné premyslene pripraviť a vykonávať ju pokiaľ možno rýchlo. Táto metóda zahŕňa aj striedanie pracovníkov, najmä na najviac exponovaných miestach.

Ochrana vzdialenosťou – dávka, resp. dávkový príkon klesá s druhou mocninou vzdialenosti od zdroja ionizujúceho žiarenia. Je preto potrebné sa zdržovať čo najďalej od zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Ochrana tienením - Veľmi efektívnou ochranou je odtienenie ionizujúceho žiarenia vhodným absorbujúcim materiálom. Najvhodnejším materiálom je olovo pre jeho ľahkú spracovateľnosť.

Zabránenie kontaminácie rádioaktívnymi látkami

Pri práci s otvorenými žiaričmi môže vznikať riziko kontaminácie rádioaktívnymi látkami. Ide o povrchovú rádioaktívnu kontamináciu buď tela alebo o vnútornú rádioaktívnu kontamináciu. Vnútorná rádioaktívna kontaminácia je samozrejme nebezpečnejšia, pretože pri nej je organizmus ionizujúcim žiarením zaťažovaný dlhodobo "zvnútra". V tomto prípade rádionuklid vstúpi do metabolizmu a podľa toho, akú má chemickú povahu, sa môže hromadiť v určitých cieľových orgánoch, ktoré sú potom bezprostredne vystavené účinkom ionizujúceho žiarenia. K vnútornej rádioaktívnej kontaminácii môže dochádzať nielen zažívacím ústrojenstvom, dýchacím ústrojenstvom, ale aj prienikom cez pokožku. Aby sa zabránilo rádioaktívnej kontaminácii, je nutné dodržiavať pravidlá hygieny, v kontrolovanom pásme nejesť, používať ochranné pracovné prostriedky a postupovať podľa ďalších kvalifikovaných inštrukcií.