Radiačná ochrana obyvateľov

Ionizujúce žiarenie je rizikový faktor, ktorý môže spôsobiť poškodenie zdravia ľudí, alebo iné škody v životnom prostredí. Spoločnosť musí cielene zabezpečiť hodnotenie charakteristických parametrov ionizujúceho žiarenia tak, aby bola zabezpečená ich kontrola a možnosti efektívnej regulácie. Monitorovanie rádiologických parametrov je základným predpokladom kontroly a primeranej ochrany spoločnosti, pracovníkov, jednotlivcov aj životného prostredia. Monitorovanie poskytuje podklady pre informáciu o úrovni ožiarenia ľudí a kontaminácie životného prostredia, má dôveryhodne preukázať, že boli dodržané základné princípy radiačnej ochrany, boli dodržané ustanovené obmedzenia ožiarenia, a že bol primerane uplatnený princíp optimalizácie.

Úroveň ochrany zdravia a životného prostredia pred ionizujúcim žiarením (radiačná ochrana) závisí od flexibility dozorných orgánov danej krajiny reagovať na nové skutočnosti publikované medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.