Radiačná ochrana

Názov úlohy: Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia pacientov z lekárskeho ožiarenia
Gestor úlohy: ÚVZ SR Bratislava
Riešiteľské pracoviská:  ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ v Banskej Bystrici, RÚVZ v Nitre a RÚVZ v Košiciach
Termín ukončenia: 2022

Odpočet
Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ v Banskej Bystrici, RÚVZ v Nitre a RÚVZ v Košiciach v roku 2021 realizoval úlohu „Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia pacientov z lekárskeho ožiarenia“, ktorá bola v uvedenom roku zameraná na sledovanie a stanovenie individuálnych dávok pacientov pri vykonávaní špecializovaných vyšetrení v počítačovej tomografii (CT). Realizácia a plnenie plánovanej úlohy v roku 2021 bolo mimoriadne sťažené a komplikované vzniknutou mimoriadnou pandemickou situáciou v súvislosti rozšírením COVID-19 a dlhodobo pretrvávajúcim núdzovým stavom.

V priebehu roka 2021 sa pokračovalo v zbieraní štatistických údajov pre potreby interpretovania v UNSCEAR, ako aj zbierania údajov z oblasti stomatologických CBCT o veľkosti ožiarenia pacientov.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Trenčíne na oddelení rádioterapie bolo vykonaných 13 697 vyšetrení. Počet žien, ktoré postúpili terapiu bolo 6820 a mužov 6877 pacientov. Najčastejšie sa aplikovala externá rádioterapia v oblasti prsníka – 4885 pacientiek. Najviac vo vekovej kategórii 70-74 rokov v počte 189 pacientov. Druhou najčastejšou oblasťou aplikácie rádioterapie bolo vyšetrenie prostaty – 3688 pacientov. Najčastejší výskyt onkologického ochorenia, a teda aj liečba bola u pacientov vo veku 70-74 rokov v počte 1204. Brachyterapia sa aplikovala v 204 prípadoch. Aplikácia prebiehala na dvoch oblastiach – koža 90 pacientov a gynekologické nádory 114 pacientiek.

Zber dát z ostatných pracovísk rádioterapie bude zasielaný v priebehu februára. Zber údajov sa uskutočnil prostredníctvom žiadosti a tabuľky vo formáte Excel, ktoré rozosielali pracovníci odboru radiačnej ochrany.

IZOTOPCENTRUM s. r. o. – za obdobie 2021 bolo vykonaných 1459 výkonov v oblasti nukleárnej medicíny pomocou SPECT/SPECT-CT. V detskej populácií sa vykonalo 21 vyšetrení z toho bolo 12 žien a 9 mužov. Najčastejšie sa aplikovalo vyšetrenie urogenitálneho traktu rádiofarmakom 99Tc v počte 17 pacientov detského veku. V dospelej populácii sa najčastejšie aplikovalo rádiofarmakum 99Tc používané na vyšetrenie pohybového aparátu. Počet pacientov – 932 výkonov z toho 328 žien a 604 mužských pacientov podstúpilo vyšetrenie. Druhá najčastejšia oblasť aplikácie je vyšetrenie pľúc pomocou rádiofarmaka 99Tc. Počet mužských pacientov 65 a ženských pacientov 142. Nakoľko sa vyšetrenie používa aj vo vysokej miere pri detekcii metastáz pri karcinómoch prsníka, z tohto dôvodu je aj vyšší počet ženských pacientok.

Pomocou PET/PET-CT sa vykonalo 3146 vyšetrení. Pediatrických pacientov bolo vyšetrených 9 z toho žien 5 a 4 mužov. Najčastejšia oblasť aplikácie bola scintigrafia nádorov, kde sa vykonal počet vyšetrení 6 z toho boli 3 ženy a 3 muži. Podobné to je aj u dospelej populácie kde sa dané vyšetrenie aplikovalo 2297 vyšetrení z toho 1146 u žien a 1152 u mužov. Druhým najčastejšie používaným vyšetrením bolo scintigrafia nádorov pomocou 68Ga. Počet vyšetrení bolo 842 z toho 709 mužov a 133 žien.

Terapeutické výkony v IZOTOPCENTRE s. r. o. podstúpilo 200 pacientov v jedinej oblasti aplikácie, a to aplikácia 177Lu. 177Lu sa v terapeutickej oblasti používa v terapii prostaty a neuroendokrinných nádorov. Počet pacientov sa delil na ženskú a mužskú populáciu. Počet ženských pacientov bol v roku 2021 – 66 pacientiek a mužských pacientov bolo – 134. Najviac vyšetrení 55 pacientov podstúpilo terapiu vo vekovej kategórii 75-79 rokov. V ženskej vekovej kategórií sa najväčší počet pacientov vyskytoval vo veku 55-59 rokov.

GAMMALAB s. r. o. – poskytnuté údaje za rok 2021 – počet vyšetrení pomocou SPECT/SPECT – CT bolo 1574 z toho detských pacientov 16. Počet žien, ktoré podstúpili dané vyšetrenie 868 a mužov 706. Najčastejšie sa aplikovalo vyšetrenie scintigrafia skeletu s rádiofarmakom 99Tc v počte 854 vyšetrení. Počet žien, ktoré podstúpili vyšetrenie tvorilo 370 pacientok a počet mužských pacientov tvorilo 484 vyšetrení.

Nemocnica Poprad a. s. – Oddelenie nukleárnej medicíny – v roku 2021 bolo vykonaných 1496 vyšetrení pomocou SPECT/SPECT-CT. Najfrekventiovanejšie vyšetrenie bolo vykonané v oblasti pohybovej sústavy pomocou aplikácie rádiofarmaka 99Tc. Počet ženských pacientov bol 343 a počet mužských pacientov 297. V detskej populácii sa vykonalo 85 vyšetrení. Najčastejšie v oblasti urogenitálneho traktu v počte 39 pacientov. Pri aplikácii terapeutických výkonoch bolo najčastejšie vyšetrenie scintigrafia distribúcie rádiofarmaka pomocou 90Y v počte 16 pacientov.

Zber z jednotlivých pracovísk nukleárnej terapie za rok 2021 bude prebiehať v priebehu februára. Zber dát je realizovaný prostredníctvom žiadosti a tabuľky vo formáte Excel, ktoré budú rozosielať pracovníci odboru radiačnej ochrany.

Názov úlohy: Cielené vyhľadávanie rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívneho materiálu a vypracovanie postupov na riešenie krízových situácií súvisiacich s nelegálnym nakladaním s rádioaktívnym materiálom
Gestor úlohy: ÚVZ SR Bratislava
Riešiteľské pracoviská: ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ v Banskej Bystrici, RÚVZ v Nitre a RÚVZ v Košiciach
Termín ukončenia: 2022

Odpočet
Na zníženie rizika nelegálneho nakladania s nepoužívanými rádioaktívnymi materiálmi a ich možným zneužitím na teroristické účely bolo a je stále potrebné ich aktívne vyhľadávanie a nevyhnutnosť vypracovať postupy, ktorých cieľom je prevencia, včasná detekcia a rýchla reakcia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov.

ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ v
Banskej Bystrici, RÚVZ v Nitre a RÚVZ v Košiciach realizovali kampaň na vyhľadávanie a identifikáciu nepoužívaných rádioaktívnych materiálov, za účelom vytvorenia databázy, predovšetkým takých rádioaktívnych materiálov, ktorých vlastníka nie je možné jednoducho a jednoznačne identifikovať, keďže sa nachádzajú u podnikateľských subjektov, ktoré boli i niekoľkokrát vlastnícky transformované a k pasívam rádioaktívnych materiálov sa nikto nehlásil, ale aj takých rádioaktívnych materiálov, ktoré boli vystopovateľného pôvodu, avšak skladovali sa v nevyhovujúcich podmienkach, keďže ich likvidácia bola finančne náročná.
Informácie, ktoré ÚVZ SR získal kampaňou vyhľadávania nepoužívaných rádioaktívnych materiálov boli využité pre potreby vytvorenia databázy, a slúžili ako podklad pre odhad potrebných finančných nákladov na likvidáciu týchto materiálov a pre vytvorenie mechanizmu na financovanie ich zberu.

ÚVZ SR v spolupráci s obchodnou spoločnosťou JAVYS, a. s. vytvorili databázu IRAO, ktoré sú vo vlastníctve štátnych aj súkromných subjektov a zodpovedajú vyššie uvedeným kritériám. Predmetné IRAO bude zlikvidované z finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti JAVYS, a. s.
Neodborné nakladanie a zaobchádzanie s rádioaktívnymi materiálmi môže viesť k strate kontroly a k tomu, že sa stanú opustenými alebo nechránenými, čo môže mať za následok vážne nehody s environmentálnymi, sociálnymi alebo ekonomickými následkami. Na účel predísť týmto situáciám, pracovníci odborov radiačnej ochrany v uplynulých rokov aktívne vyhľadávali rádioaktívne materiály, ktoré by sa mohli dostať mimo kontrolu a vypracovali postupy, ktorých cieľom je prevencia, včasná detekcia a rýchla reakcia na prípady nálezov alebo záchytov zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo iných rádioaktívnych materiálov a ich následné zabezpečenie, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov.

V Slovenskej republike je prostredníctvom odborov radiačnej ochrany už dlhodobo zavedený systém, ktorý vedie k minimalizácii možných následkov súvisiacich s nálezmi alebo záchytmi zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo iných rádioaktívnych látok. V uvedených aktivitách je potrebné pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.