Protokol o vode a zdraví

Protokol o vode a zdraví vznikol na základe Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 je prvou a jedinou medzinárodnou právnou dohodou svojho druhu, ktorá spája trvalo udržateľné hospodárenie s vodou a prevenciu, kontrolu a znižovanie chorôb súvisiacich s vodou v Európe.

Protokol bol prijatý v roku 1999 na tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Londýne a nadobudol platnosť v roku 2005 a stal sa právne záväzným pre ratifikujúce krajiny. K dnešnému dňu Protokol ratifikovalo 27 krajín, ktoré pokrývajú približne 60 % populácie európskeho regiónu WHO. Po ratifikácii Protokolu majú krajiny dva roky na určenie a zverejnenie ich národných cieľov a určenie termínov na ich dosiahnutie.
Hlavným cieľom Protokolu je podpora ochrany zdravia na všetkých úrovniach rozhodovania v národnom i medzinárodnom kontexte na individuálnej i kolektívnej úrovni, uskutočňovaná prostredníctvom zlepšenia hospodárenia s vodou, ochrany vodných ekosystémov, kvality a množstva vody, ako aj prostredníctvom kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou.
Prijatím Protokolu krajiny súhlasia, že prijmú všetky vhodné opatrenia na:

  • zabezpečenie dostatočnej zásoby zdravotne bezpečnej pitnej vody,
  • zabezpečenie primeranej sanitácie na úrovni, ktorá dostatočne chráni ľudské zdravie a životné prostredie,
  • zabezpečenie ochrany vodných zdrojov používaných ako zdroje pitnej vody a ich súvisiace vodné ekosystémy pred znečistením,
  • zabezpečenie primeranej ochrany ľudského zdravia pred chorobami súvisiacimi s vodou,
  • zabezpečenie vnútroštátneho a miestneho systému prevencie a včasného varovania pred prepuknutím epidémie z chorôb súvisiacich s vodou.

Protokol o vode a zdraví na Slovensku
Slovenská republika ratifikovala Protokol v roku 2001 a do platnosti vstúpil 4. augusta 2005. Podstatou plnenia Protokolu je prijatie legislatívnych a účelových opatrení, ktoré sa osvedčili pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti v súvislosti so zdravotne bezpečnou pitnou vodou a sanitáciou. Prijatím opatrení sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie dostatku pitnej vody a sanitácie v potrebnom množstve, kvalite, v požadovanom čase a na požadovanom mieste.
Gestormi Protokolu sú Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstvo životného prostredia SR.
Ustanovenia Protokolu v Slovenskej republike sa týkajú povrchových a podzemných vôd, uzavretých vodných útvarov, vôd na kúpanie, zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Nastavenie národných cieľov a zároveň aj ich plnenie zabezpečuje efektívnejšie využívanie a ochranu vôd a vodných ekosystémov, zachovanie biodiverzity a zníženie výskytu ochorení, kde faktorom prenosu je voda. 
Národné ciele sa pravidelne aktualizujú, pričom posledná aktualizácia bola schválená vládou Slovenskej republiky v roku 2014. Národné ciele sa budú opäť aktualizovať v roku 2023. Doposiaľ bolo vydaných 7 informácií o plnení národných cieľov.   

Informácie o plnení Národných cieľov Slovenskej republiky:
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2021) (pdf, 1,1 MB)
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2018) (pdf, 1 MB)
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2015) (pdf, 6,8 MB)
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2014) (pdf, 231 kB)
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2013) (pdf, 269 kB)
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2011) (pdf, 280 kB)
•    Protokol o vode a zdraví – Informácia o plnení národných cieľov (2009) (pdf, 191 kB)
•    Dohoda zmluvných strán o Protokole o vode a zdraví (pdf, 203 kB)

Národné ciele Slovenskej republiky:
•    Národné ciele SR Protokolu o vode a zdraví (posledná aktualizácia, 2014)
•    Národné ciele SR Protokolu o vode a zdraví (2007) (pdf, 182 kB)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Hospodárska komisia OSN pre Európu (UNECE) pravidelne na svojich stránkach publikujú odborné materiály a zverejňujú aktuálne a zaujímavé informácie súvisiace s Protokolom o vode a zdraví.