Projekt OP EVS

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť CEIT, a. s. dňa 30.04.2020 spoločne podpísali Zmluvu o poskytnutí služieb v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" realizovaného z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) v celkovej výške 1 937 382,00 eur.

Logo EVS a EU

Cieľom národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" je zlepšiť, zefektívniť a zjednodušiť procesy v rámci verejného zdravotníctva optimalizáciou modelu jeho riadenia a fungovania. Prioritou projektu OP EVS je znížiť administratívnu náročnosť práce pomocou elektronizácie procesov verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru, znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov a občanov, zvýšiť transparentnosť, kvalitu a dostupnosť poskytovaných údajov a podporiť otvorené publikovanie informácií, znížiť záťaž z prostredia a zlepšiť stav regulovaného prostredia prostredníctvom využívania dát a inteligentných nástrojov pri výkone úloh verejného zdravotníctva. Žiaducim výsledkom projektu OP EVS bude tiež na základe realizovaných aktivít zvýšiť zdravotné uvedomenie populácie.

Spoločnosť CEIT, a. s. poskytne Úradu verejného zdravotníctva SR komplexné odborné služby spočívajúce v zabezpečení implementácie národného projektu OP EVS na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni.

Informácie o národnom projekte Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva:
Prijímateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava
Názov projektu: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Kód projektu v ITMS2014+: 314011U037
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 4 193 093,26 EUR

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z národného projektu Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva vypracoval návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Uvedený návrh zákona bol 24. júna 2019 schválený Hospodárskou a sociálnou radou SR a 02. júla 2019 Legislatívnou radou vlády SR a bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019.

Logo EVS a EU

Základné ciele návrhu zákona sú:

 • optimalizácia modelu fungovania verejného zdravotníctva;
 • zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov;
 • optimalizácia posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva;
 • zjednodušenie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky vypustením vybraných príloh;
 • zníženie výskytu ochorení v populácii;
 • zavedenie povinnosti očkovať dieťa pred vstupom do predškolského zariadenia, zvýšenie zaočkovanosti, zníženie rizika šírenia ochorení v materských školách;
 • zefektívnenie a zintenzívnenie štátneho zdravotného dozoru.

Aktuálne znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súčasnosti postačujúce vo viacerých oblastiach týkajúcich sa realizácie opatrení na zabránenie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vychádzajúc zo skúseností z epidemiologickej praxe je nutné legislatívne upraviť niektoré ustanovenia zákona tak, aby právna úprava poskytovala komplexné požiadavky na prevenciu, epidemiologickú bdelosť a kontrolu prenosných ochorení z pohľadu národných i medzinárodných problémov v oblasti výskytu prenosných ochorení a z dôvodu ochrany obyvateľstva SR.

Posudková činnosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. je chápaná ako proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia. Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. Z citovaného ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyplýva, že každý priestor, ktorý fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba prevádzkuje, musí byť schválený príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a to bez ohľadu na charakter prevádzky a na skutočnosť, či tieto priestory boli už raz posúdené z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie (pre iného prevádzkovateľa), čím dochádza k duplicitnému konaniu.

Podľa navrhovaného znenia zákona sa proces posudkovej činnosti nebude týkať týchto prevádzok:

 • priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky;
 • ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou;
 • telovýchovno-športové zariadenia;
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo;
 • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných  podujatiach;
 • administratívne priestory;
 • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Vypustením posudkovej činnosti pri vybraných typoch prevádzok ako aj prevádzok, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní a jej nahradením oznamovacou povinnosťou sa zníži nielen administratívna záťaž pre podnikateľov, ale aj ich priame a nepriame náklady spojené s touto procesno-posudkovou činnosťou orgánov verejného zdravotníctva. Uvedenou zmenou však nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko tieto prevádzky budú naďalej povinné dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie v oblasti verejného zdravia a ich dodržiavanie bude naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ktorý bude zároveň možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie kapacít dosiaľ využitých pri posudkovej činnosti.

Kvantifikácia vplyvu na podnikateľské prostredie

Realizáciou opatrenia, podľa ktorej sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, sa znížia priame finančné náklady podnikateľom. V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad počtu prevádzok, ktoré nebudú predmetom schvaľovania je 10 900. Pri vybraných prevádzkach, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikatelia neplatia správny poplatok, čím ušetria 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti. Realizáciou opatrenia, podľa ktorého sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky sa znížia ďalej dopravné náklady na osobné podanie žiadosti o uvedenie do prevádzky, ušetria sa aj mzdové náklady na zamestnancov, tzn. podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a množstva príloh (napr. doklad o oprávnení na podnikanie, doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel).

Ďalšou reformnou zmenou je zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkové poriadky pre:

 • ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • telovýchovno-športové zariadenia;
 • zariadenia spoločného stravovania;
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Povinnosť schvaľovať prevádzkové poriadky ostala v týchto zariadeniach:

 • zariadenia pre deti a mládež;
 • zdravotnícke zariadenia;
 • zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • prírodné kúpaliská, ak sú prevádzkované a umelé kúpaliská;

Zároveň sa v navrhovanom zákone v rámci optimalizácie posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva a zlepšenia podnikateľského prostredia zrušuje povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 1, pre prevádzky, v ktorých zamestnanci sú vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, a pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Zrušením povinnosti vypracovať prevádzkové poriadky pre vybrané typy prevádzok a zrušením povinnosti predkladať vybrané prevádzkové poriadky na schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa zníži administratívna záťaž podnikateľských subjektov. Podľa výročnej správy zverejnenej na stránke ÚVZ SR, bolo v roku 2017 podaných 1 817 návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu. V zmysle navrhovaného opatrenia, vybrané prevádzkarne nebudú mať zákonnú povinnosť predkladať na schválenie orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok (odhad je 3/4 z 1817 – tzn. 1355 prevádzok ročne bude oslobodených od povinnosti podávať návrh na schválenie prevádzkových poriadkov).

V rámci zníženia administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov sa ďalej zrušuje povinnosť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k žiadosti o uvedení priestorov do prevádzky doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel a zrušuje sa povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti. Povinnosť zamestnávateľov každoročne oznámiť ÚVZ SR vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 sa nahrádza povinnosťou oznamovať vybrané údaje raz za 5 rokov. Zároveň sa racionalizuje ohlasovacia povinnosť subjektov vykonávajúcich dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.

Opatrenia v návrhu zákona, ktorými sa optimalizuje posudková činnosť orgánov verejného zdravotníctva a ktorými sa znižuje administratívna záťaže pre podnikateľov a občanov bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v celkovej výške približne 6 843 865 eur.

Navrhovanou novelou zákona sa ďalej upravuje výkon štátneho zdravotného dozoru a definuje sa súbor činností s cieľom zistiť dôležité okolnosti na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsobov šírenia prenosného ochorenia a na vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, ktorým je epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy. Sleduje sa tým potreba koordinovaného účinného postupu orgánov verejného zdravotníctva a iných dotknutých orgánov štátnej správy v prípadoch zavlečenia a šírenia prenosných ochorení.

Okrem národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ má uvedené ciele navrhovanej novely zákona realizovať aj národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“, ktorého realizáciou sa znížia administratívne náklady pre podnikateľov aj občanov a zefektívni výkon služieb verejnej správy prostredníctvom elektronizácie agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú účinnosť predmetnej novely zákona od 1. januára 2020.

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava
Názov projektu: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 4 193 093,26 EUR
Celkové čerpanie bolo ponížené na celkovú sumu: 3 997 932,88 eur

Opis projektu

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR chce realizáciou národného projektu zlepšiť, zefektívniť a zjednodušiť procesy fungovania verejného zdravotníctva a zaviesť nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR. Cieľom je dosiahnuť nasledujúce priority:

 • znížiť administratívnu náročnosť práce pomocou elektronizácie procesov (kompletná elektronizácia celého procesu štátneho zdravotného dozoru, eliminácia zbytočných krokov pre zamestnancov ako i subjektov dozoru prostredníctvom opatrení optimalizácie a digitalizácie, zjednodušenie vydávania povolení a sústredenie sa na ex-post riešenie problémov),
 • znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov a občanov (elektronizácia a štandardizácia procesov a výstupných dokumentov - čím sa vytvorí jednoduchšia, komfortnejšia a transparentnejšia komunikácia s úradmi verejného zdravotníctva)
 • zvýšiť transparentnosť, kvalitu a dostupnosť poskytovaných údajov (vytvorenie otvoreného, transparentného a inovatívneho verejného zdravotníctva, podpora otvoreného publikovania informácií),
 • znížiť záťaž z prostredia a zlepšiť stav regulovaného prostredia (využívanie dát a inteligentných nástrojov pri výkone úloh verejného zdravotníctva, lepšia efektivita monitoringu, vyššia transparentnosť a efektívnosť verejnej kontroly),
 • na základe realizovaných aktivít projektu zvýšiť zdravotné uvedomenie populácie a znížiť výskyt ochorení v populácii

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít:

 • digitalizácia procesov (vďaka digitalizácií budú údaje spracované rýchlo a hodnoverne pre ďalšie použitie – projekt OP EVS prinesie podklady a podnety na digitalizáciu, ktoré budú premietnuté do realizácie projektu Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (bude realizovaný Úradom verejného zdravotníctva SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra).
 • nové interaktívne služby: zmení sa spôsob komunikácie s klientmi s cieľom znížiť administratívnu záťaž,
 • optimalizácia riadenia verejného zdravotníctva: organizačná štruktúra, ktorá podporí zdieľanie údajov s verejnou správou a proaktívne riešenie problémov,
 • údaje sa budú transparentne zverejňovať: kvalitné údaje (merané indikátory, výsledky kontrol) budú publikované vo formáte otvorených údajov, čo výrazne zvýši tlak na kvalitu verejného zdravotníctva,
 •  zmení sa spôsob práce - lepšie využívanie dát pre plánovanie kontrol a preventívne opatrenia, zavedenie nových postupov práce vo verejnom zdravotníctve podľa najlepších skúseností zo zahraničia, zavádzanie inovatívnych postupov založených na najlepších vedeckých poznatkoch  s dôrazom na výskum.

ÚVZ SR je hlavným realizátorom národného projektu. Podľa platnej legislatívy je ÚVZ SR kľúčovou inštitúciou, ktorá uskutočňuje výkon verejného zdravotníctva SR – má dostatočné kapacity, aby navrhovaný projekt úspešne realizoval. Do projektu bude vstupovať aj partner – Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Začiatok projektu: 01. 01. 2019
Koniec projektu: 31. 12. 2021
Predĺženie projektu do: 31.12.2022
Kód projektu: 314011U037

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva - termín realizácie projektu 03/2019 - 03/2023

Logo EVS a EU

Informácie o národnom projekte Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Prijímateľ:
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava
Názov projektu:
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Kód projektu v ITMS2014+:
314011U037
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP:
3 944 112,05 EUR
Riadiaci orgán OP EVS:
Ministerstvo vnútra SR
Termín realizácie projektu:
03/2019 - 03/2023

ÚVZ SR dostalo jedinečnú príležitosť zmodernizovať, zefektívniť a optimalizovať úrady verejného zdravotníctva s možnosťou využitia čerpania iných ako štátnych finančných zdrojov. V priebehu marca 2019 sa úradu podarilo podpísať Zmluvu o NFP, ktorej hlavné úlohy boli zadefinované:

 • Zlepšenie verejného zdravia populácie, na základe fungujúceho systému verejného zdravotníctva (so zameraním na prioritné oblasti).
 • Zlepšenie fungovania verejného zdravotníctva.

V apríli 2020 sa podpísala zmluva s externým dodávateľom, firmou Asseco Ceit, a.s., ktorá spolupracovala na odborných výstupoch spolu s projektovým tímom ako aj s garantmi, metodikmi za jednotlivé odborné oblasti na úradoch.

Po podpísaní dodatkov k Zmluve o NFP a predĺžení projektu sa dňom 31.03.2023 ukončili hlavné aktivity na projekte z OP EVS. Celková realizácia projektu trvala od marca 2019 do marca 2023.

V rámci Opisu projektu boli sfinalizované všetky výstupy ako aj iné zmluvou dané aktivity napr. odborné školenia, jazykový kurz, zahraničné stáže a iné.

Realizované aktivity v zmysle Zmluvy o NFP:

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.