Princípy radiačnej ochrany

Ochrana pred ionizujúcim žiarením je vo všeobecnosti založená na medzinárodne akceptovaných, vzájomne konzistentných základných princípoch a zásad radiačnej ochrany. Základnou podmienkou vykonávania činností vedúcich k ožiareniu je ich odôvodnenosť. Druhým základným princípom radiačnej ochrany je optimalizácia ožiarenia. Tretím základným princípom je neprekročenie limitov ožiarenia pracovníkov, žiakov, študentov alebo obyvateľov. 

Princíp odôvodnenia - činnosť vedúcu k ožiareniu možno vykonávať len ak je odôvodnená; za odôvodnenú sa považuje taká činnosť vedúca k ožiareniu, pri ktorej zdravotná ujma, ktorú môže táto činnosť spôsobiť, je vyvážená predpokladaným prínosom pre osobu alebo pre spoločnosť.

Princíp optimalizácie - každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, alebo činnosť v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením je povinný zabezpečiť, aby počet ožiarených osôb, úroveň a pravdepodobnosť ich ožiarenia boli trvalo udržiavané tak nízko ako je možné rozumne dosiahnuť pri zvážení ekonomických a spoločenských hľadísk.

Princíp limitácie dávok - každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný obmedzovať ožiarenie tak, aby celkové osobné dávky jednotlivcov zo všetkých vykonávaných činností neprekročili ustanovené limity ožiarenia.