Priemyselné využívanie zdrojov ionizujúceho žiarenia

Najviac rozšírené využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle tvoria röntgenfluorescenčné analyzátory a spektrometre a technické röntgenové zariadenia na kontrolu kvality výrobkov.

Ďalšou skupinou sú zariadenia s uzavretými žiaričmi a uzavreté žiariče používané v priemyselných indikačných zariadeniach, meradlách vlhkosti, hustoty a používané pri defektoskopiických prácach.