Prídavné látky

Prídavné látky (ďalej len „PL“) sa do potravín a nápojov pridávajú z rôznych dôvodov, napr. kvôli zachovaniu alebo zlepšeniu ich čerstvosti, štruktúry, vzhľadu alebo chuti.

PL je akákoľvek látka, ktorá sa sama osebe obvykle nekonzumuje ako potravina a ktorá sa obvykle nepoužíva ako charakteristická zložka potravín, bez ohľadu na to, či má alebo nemá výživovú hodnotu, a ktorej zámerné pridanie do potraviny z technologických dôvodov pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení, preprave alebo skladovaní tejto potraviny vedie alebo môže viesť k tomu, že sa táto látka alebo jej vedľajšie produkty stanú priamo alebo nepriamo zložkou takejto potraviny.

Orgánom úradnej kontroly PL v SR je ÚVZ SR.

Právne predpisy EÚ upravujúce podmienky používania PL.

Pri výrobe potravín a nápojov sa môžu používať len schválené PL uvedené v zozname Únie, ktorý sa nachádza v prílohe II časti B nariadenia EP a Rady č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (ďalej len „nariadenie“). Zaradeniu látky do zoznamu Únie vždy predchádza posúdenie bezpečnosti, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Pri posudzovaní oprávnenosti použitia PL v potravine je potrebné výrobok najskôr správne zaradiť do jednej z kategórií potravín uvedených v prílohe II časti D nariadenia.

Na uľahčenie klasifikácie vydala Európska komisia (EK) metodický dokument popisujúci jednotlivé kategórie potravín. Podmienky používania PL v rámci jednotlivých kategórií potravín, ako aj ich maximálne použiteľné množstvá sú upresnené v prílohe II časti E nariadenia.

Na vyhľadávanie informácií o PL schválených EÚ možno použiť aj databázu PL dostupnú na webovom sídle EK.

Označenie PL na etikete výrobkov upravuje článok 23 nariadenia a príloha VII časť C nariadenia EP a Rady č. 1169/2011. Zoznamu PL na etikete výrobku vždy predchádza názov príslušnej funkčnej skupiny PL a musia byť označené buď špecifickým názvom PL, alebo prideleným E číslom, napríklad:

  • antioxidant: kyselina citrónová, alebo
  • antioxidant: E 330

Ďalšie podrobnosti o PL nájdete na stránkach EK a EFSA.