Právne predpisy týkajúce sa kozmetických výrobkov

 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach, o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MH SR č. 225/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z.
 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z.z. ktorým sa  ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

NORMY

 • STN EN ISO 22716 Kozmetika. Správna výrobná prax. Pokyny na správnu výrobnú prax
 • STN EN ISO 29621 Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Usmernenie na hodnotenie rizika a identifikáciu výrobkov s nízkym rizikom mikrobiologickej kontaminácie