Právne predpisy EÚ týkajúce sa potravín a výživy

ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN

 • Nariadenie EP a Rady č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 • Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín
 • Oznámenie Komisie 2022/C 467/02 o vykonávaní nariadenia EP a Rady č. 2017/625 (nariadenie o úradných kontrolách)
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2019/2074, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2019/2122, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2019/2123, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2019/2124, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2021/1353, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 pokiaľ ide o prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť úradné laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné kontroly alebo iné úradné činnosti
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2021/630, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 pokiaľ ide o určité kategórie tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2021/2244, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 špecifickými pravidlami na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o postupy odberu vzoriek na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/723 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1715, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/2129, ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol určitých zásielok zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/2130, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré sa majú vykonať počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol zvierat a tovaru podliehajúcich úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a po daných kontrolách
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2021/1355 o viacročných národných programoch kontroly rezíduí pesticídov, ktoré majú zaviesť členské štáty
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2021/601 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2022, 2023 a 2024 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2022/741 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2023, 2024 a 2025 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2023/731 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2024, 2025 a 2026 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín
 • Nariadenie EP a Rady č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 931/2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením EP a Rady č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu
 • Nariadenie EP a Rady č. 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2019/300, ktorým sa stanovuje všeobecný plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív
 • Nariadenie Komisie č. 37/2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta

MIKROBIOLOGICKÉ POŽIADAVKY NA POTRAVINY A OBALY NA ICH BALENIE

 • Nariadenie Komisie č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny

KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH

 • Nariadenie Komisie č. 315/93, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách – platné do 24.5.2023
 • Nariadenie Komisie č. 2023/915 o maximálnych limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 2015/705, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 333/2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 401/2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2023/2782, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín mykotoxínov v potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 401/2006
 • Nariadenie Komisie č. 1882/2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 2017/644, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív

ARÓMY / DYMOVÉ ARÓMY

 • Nariadenie EP a Rady č. 1334/2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách
 • Nariadenie EP a Rady č. 2065/2003 o dymových arómach použitých alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách
 • Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm
 • Nariadenie Komisie č. 234/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008
 • Nariadenie Komisie č. 873/2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu EP a Rady č. 1334/2008
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 1321/2013, ktorým sa stanovuje zoznam primárnych produktov dymových aróm povolených v Únii, ktoré sa môžu použiť v potravinách alebo na potravinách ako také a/alebo sa môžu použiť na výrobu derivovaných dymových aróm

PRÍDAVNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH

 • Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm
 • Nariadenie EP a Rady č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k Nariadeniu EP a Rady č. 1333/2008
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s Nariadením EP a Rady č. 1333/2008

POTRAVINÁRSKE ENZÝMY

 • Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm
 • Nariadenie Komisie č. 234/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm
 • Nariadenie EP a Rady č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch

POTRAVINY PRE OSOBITNÉ SKUPINY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY (POTRAVINOVÉ DOPLNKY)

 • Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2016/127, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2016/128, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2017/1798, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich
 • Smernica EP a Rady č. 2002/46/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov

NOVÉ POTRAVINY

 • Nariadenie EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2468, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením EP a Rady č. 2015/2283
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2469, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 Nariadenia EP a Rady č. 2015/2283
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením EP a Rady č. 2015/2283
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2018/456 o procedurálnych krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2015/2283

POTRAVINY OŠETRENÉ IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM

 • Rozhodnutie Komisie č. 2002/840/ES, ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách

OZNAČENIE POTRAVÍN

 • Nariadenie EP a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2018/775, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 26 ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 1169/2011, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potraviny
 • Nariadenie EP a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
 • Nariadenie Komisie č. 2019/343, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 1924/2006 na používanie určitých druhových opisov
 • Nariadenie Komisie č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 Nariadenia EP a Rady č. 1924/2006
 • Nariadenie EP a Rady č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
 • Delegované nariadenie Komisie č. 665/2014 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 828/2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách

PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA, PRAMENITÁ VODA A BALENÁ PITNÁ VODA

 • Nariadenie Komisie č. 115/2010, ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd

OBOHATENÉ POTRAVINY

 • Nariadenie EP a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 307/2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 Nariadenia EP a Rady č. 1925/2006
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 489/2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá na účely uplatňovania článku 16 Nariadenia EP a Rady č. 1925/2006

BIOPOTRAVINY

 • Nariadenie EP a Rady č. 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2021/279, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania Nariadenia EP a Rady č. 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

NAKLADANIE S ODPADMI

 • Nariadenie EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu
 • Nariadenie Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 1069/2009

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY V POTRAVINÁCH (GMO)

 • Nariadenie EP a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách
 • Nariadenie EP a Rady č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky mod