Právne predpisy EÚ týkajúce sa kozmetických výrobkov

  • Nariadenie EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch
  • Nariadenie Komisie č. 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritéria na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami
  • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/674/EÚ k usmerneniam k prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch
  • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2022/677, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady č. 1223/2009, pokiaľ ide o zoznam názvov zložiek podľa spoločného názvoslovia na účely označenia kozmetických výrobkov
  • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/2151, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady  2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
  • Odporúčanie Komisie č. 2022/C 229/01 týkajúce sa vymedzenia pojmu nanomateriál