Právne predpisy EÚ k hodnoteniu prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť metabolizmus a rezíduá

 • Nariadenie EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 540/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok
 • Nariadenie Komisie č. 546/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín
 • Nariadenie Komisie č. 547/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín
 • Nariadenie Komisie č. 283/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach
 • Nariadenie Komisie č. 284/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín  
 • Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie č. 284/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín
 • Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie č. 283/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/1740 ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných látok podľa nariadenia EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie č. 844/2012
 • Nariadenie EP a Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v platnom znení
 •  Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2022/741 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2023, 2024 a 2025 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2023/731 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2024, 2025 a 2026 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2021/601 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2022, 2023 a 2024 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2016/127 ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí
 • Delegované nariadenie Komisie č. 2016/128 ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich
 • Nariadenie EP a Rady č. 1185/2009 o štatistike pesticídov
 • Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia EP a Rady č. 2017/625 a č. 178/2002, do Únie
 • Nariadenie EP a Rady č. 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci
 • Nariadenie Komisie č. 2024/1487, ktorým sa vymedzujú požiadavky na údaje na schválenie safenerov a synergentov a ktorým sa stanovuje pracovný program na postupné preskúmanie safenerov a synergentov na trhu v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009