Praktické informácie a FAQ / Zaujímavé odkazy

Pod zariadenia starostlivosti o ľudské telo patria:  

 • Kaderníctvo,
 • Holičstvo,
 • Kozmetika,
 • Manikúra,
 • Pedikúra,
 • Solárium,
 • Sauna,
 • Masážny salón,
 • Tetovací salón,  
 • Zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb, kde patrí napr.: fitness centrum, športové centrá na precvičovanie – pilates, jumping,  spinning, tanečné štúdiá a pod.

Prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní písomne alebo elektronicky doručiť „oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov“ najneskôr v deň začatia činnosti miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, podľa § 52 ods. 8 zákona písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon (§ 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.).
Základné požiadavky na prevádzkovanie takýchto zariadení ako aj povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb sú uvedené v §23 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Podrobnejšie požiadavky na stavebno-technické riešenie, vybavenie, vnútorné členenie a tiež požiadavky na samotnú prevádzku zariadenia sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. V prílohe je uvedený vzor prevádzkového poriadku prevádzky zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf, 224 kB). Vzory prevádzkových poriadkov si môžete pozrieť aj na webových stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Služby starostlivosti o ľudské telo môže vykonávať osoba, ktorá má:

 • zdravotnú spôsobilosť pre vykonávanie danej profesie, preukazuje sa potvrdením od lekára,
 • odbornú spôsobilosť - znalostná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, ktorá sa preukazuje dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.

V niektorých prípadoch je potrebný odborný dohľad zdravotníckeho pracovníka = odborný dohľad zdravotníckeho pracovníka s príslušným kvalifikačným vzdelaním podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností). Jedná sa o služby, ktoré sú rizikové z hľadiska možnosti poškodenia zdravia klienta, pričom tento dohľad musí fungovať na zmluvnom základe medzi poskytovateľom danej rizikovej služby a príslušným zdravotníckym pracovníkom; môže sa uskutočňovať buď „na diaľku“ (dohodnuté odkonzultovanie klienta v ambulancii lekára) alebo formou stálej alebo občasnej fyzickej prítomnosti zdravotníckeho pracovníka priamo na pracovisku služieb starostlivosti o ľudské telo pri poskytovaní rizikovej služby.

neinvazívna služba - služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej nedochádza v dôsledku jej aplikovania k akémukoľvek porušeniu integrity povrchu tela, slizníc a prirodzeného stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta (napr. strihanie vlasov); semiinvazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej môže dôjsť v dôsledku jej aplikovania k ľahkému (zväčša povrchovému) narušeniu prirodzeného stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta hlavne mechanickým a optickým účinkom (napr. depilácia, kozmetický laser, pedikúra, manikúra);

invazívna služba - služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej dochádza v dôsledku jej aplikovania k výraznejšiemu narušeniu až deštrukcii tkanivových štruktúr organizmu klienta najmä mechanickým a optickým účinkom (napr. tetovanie, piercing, intenzívne pulzné svetlo). Patrí tu napr. tetovanie, permanetný make-up, nastreľovanie naušníc, piercing, expander. 

Aj keď u nás počet solárií a ich návštevníkov pribúda, v mnohých krajinách sveta začínajú biť kožní lekári na poplach. Viaceré medzinárodné vedecké a odborné inštitúcie (Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a IARC – Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) potvrdili, že používanie solárií je významne nebezpečné z hľadiska vzniku rakoviny kože, najmä v kombinácii s expozíciou slnečnému žiareniu. Riziko vzniku rakoviny kože je pri pravidelných návštevách solária až 75%. Je tiež dokázané, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5- až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku melanómu kože. Najvyššou prioritou by malo byť obmedzenie používania solárií osobami mladšími ako 18 rokov, zákaz prevádzkovania bez odborného dozoru a bez vopred dostatočne odborne zaškoleného personálu. 

Pri opaľovaní v soláriu je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia

 • Soláriá nie sú vhodné mladistvých do 18 rokov, ktorých koža je citlivejšia na účinky UV žiarenia.
 • Pri návšteve schváleného solária je potrebné riadiť sa pokynmi a poučením jeho pracovníkov.
 • Pokiaľ máte zdravotné problémy alebo užívate lieky, poraďte sa so svojím lekárom.
 • Zistite si fototyp Vašej pokožky a potom zvážte, aké časové intervaly opaľovania si zvolíte.  
 • Používanie solária nie je vhodné pre osoby s tzv. keltským typom kože. Ak pri opaľovaní budete pozorovať neobvyklú reakciu (svrbenie, vyrážku, nezvykle rýchle spálenie), ihneď ukončite opaľovanie a vyhľadajte lekára.  
 • Neprekračujte maximálne časy opaľovania.  
 • Medzi prvým a druhým opaľovaním má byť dodržaný interval 48 hodín.
 • Po intenzívnej opaľovacej kúre si doprajte prestávku aspoň 4 týždne.  
 • Dermatológovia spravidla neodporúčajú viac ako 10 až 20 návštev solária ročne.
 • Pred opaľovaním ani hodinu po opaľovaní sa nesprchujte.
 • Pokožka musí byť bez parfumov, deodorantov a šperkov.
 • Pri opaľovaní v soláriu je potrebné mať zatvorené oči a používať špeciálne ochranné okuliare s UV filtrom.
 • Do solárií používajte špeciálne opaľovacie krémy, ktoré zabránia vysušeniu pokožky a môžu zosilňovať opaľovací efekt.
 • Pred UV žiarením chráňte citlivé časti pokožky – jazvy, materské znamienka, tetovanie, genitálie.
 • Zvoľte si takú prevádzku solária, v ktorej Vám personál dokáže kvalifikovane poradiť a vyhýbajte sa soláriám, ktoré ponúkajú výrazné opálenie pokožky v priebehu krátkeho času.  

 Ak sa Vám na koži objavia červené škvrny, opuchy, mení sa tvar, veľkosť a vlastnosti znamienka, navštívte kožného lekára!

 

Pokiaľ pri návšteve prevádzky napr. kaderníctva, pedikúry, solária, alebo iného zariadenia zistím, akékoľvek nedostatky v hygiene môžem poslať písomný podnet priamo na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý v zariadení vykonáva štátny zdravotný  dozor. Ten podnet prešetrí a pokiaľ zistí jeho opodstatnenosť prevádzkovateľovi zariadenia uloží nápravné opatrenia.