Pracovná zdravotná služba pre kategóriu práce 1 a 2 na základe ohlásenia

Pracovná zdravotná služba pre kategóriu práce 1 a 2 na základe ohlásenia

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1 a 2, vykonáva fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba prostredníctvom lekára s určenou špecializáciou alebo verejného zdravotníka, ktorá Úradu verejného zdravotníctva SR písomne ohlási túto činnosť. 

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej  služby.

Činnosť pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 sa vykonáva na základe písomného ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR do 30 dní od začatia činnosti. 

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam ohlásených subjektov, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.
 

Register/Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter