Povinnosti zamestnávateľa – všeobecne

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci sú upravené v § 30 až 41 a v § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.  povinný:

 1. zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
 2. zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 3. zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
  1. druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
  2. tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,
 4. zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa písmena c) vypracovanie
  1. písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo
  2. písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 5. poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) a kópiu záznamu o posúdení rizika zástupcom zamestnancov,
 6. zabezpečiť pre zamestnancov a iné fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
 7. predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia; uvedené sa primerane vzťahuje aj na iné fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie,
 8. uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1, ak v písmene n) nie je ustanovené inak
  1. 10 rokov od skončenia práce zamestnanca, 
  2. 20 rokov od skončenia práce zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 
  3. 40 rokov od skončenia práce zamestnanca podľa osobitného predpisu,
 9. vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak tak ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. alebo ustanovujú osobitné predpisy,
 10. viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú:
  1. hluk,
  2. vibrácie,
  3. ionizujúce žiarenie,
  4. elektromagnetické pole,
  5. ultrafialové žiarenie,
  6. infračervené žiarenie,
  7. laserové žiarenie,
  8. intenzívne pulzné svetlo,
  9. záťaž teplom,
  10. záťaž chladom,
  11. chemické faktory,
  12. karcinogénne a mutagénne faktory,
  13. biologické faktory,
  14. fyzická záťaž pri práci,
  15. psychická pracovná záťaž,
  16. zvýšený tlak vzduchu.
 11. predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 ods. 6,
 12. vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
 13. poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania podľa § 31a ods. 4 v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou,
 14. po zániku živnostenského oprávnenia alebo zániku obchodnej spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu vedenú podľa písmen b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.  povinný: 

 1. umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
 2. poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia) sú podľa § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. povinné:

 1. plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva,
 2. predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností
  • uvedenie pracovných priestorov do prevádzky vrátane uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (ustanovenie sa nevzťahuje na uvádzanie priestorov do prevádzky u vybraných prevádzok - § 52 ods.1 písm. b),   
  • používanie biologických faktorov ,
  • skladovanie a manipulácia s akútne toxickými látkami a zmesami na pracovisku (zaradenými do triedy a kategórie nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s  výstražnými upozorneniami H300, H310, H330),
 3. c)    kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi; kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1,
 1. dodržiavať pracovné a technologické postupy, prevádzkový poriadok a správnu výrobnú prax a minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa osobitného predpisu,
 2. zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 30a vrátane rešpektovania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rodových príslušností tak, aby muži a ženy mali rovnakú možnosť výkonu práce,
 3. umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
 4. zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
 5. zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu,  deratizáciu alebo dezinsekciu,
 6. používať pri vykonávaní dezinfekcie, deratizácie alebo dezinsekcie ako bežnej činnosti, ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, len prípravky určené na daný účel a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
 7. zabezpečiť pre zamestnancov
  1. pitnú vodu,
  2. vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,
  3. teplú vodu v zariadeniach podľa druhého bodu, ktorými sú sprchy s teplou vodou podľa osobitného predpisu,
 8. m)    oznamovať bezodkladne Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
 9. poskytovať zamestnancom Úradu verejného zdravotníctva SR, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozoru alebo epidemiologického vyšetrovania.

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia), ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa § 52 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., nemôžu:

 1. predávať a vydávať fyzickým osobám látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v triede a kategórii nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 alebo kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310 alebo H330, 
 2. predávať a vydávať osobám mladším ako 18 rokov látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v triede a kategórii nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311 alebo H331 a toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370,
 3. predávať, skladovať a manipulovať s látkami a zmesami podľa písmena b) v predajniach potravín a hračiek alebo na miestach, kde sa potraviny a hračky predávajú, skladujú alebo sa s nimi manipuluje.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia) sú podľa § 52 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. povinné pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:

 1. oznámiť písomne
  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  2. miesto prevádzky,
  3. názov prevádzky,
  4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
  5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
 2. predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.