Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci v kategórii 2

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 2

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.  povinný:

 1. zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
 2. zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 3. zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
 4. zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa písmena c) vypracovanie
  1. písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo
  2. písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 5. poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) a kópiu záznamu o posúdení rizika zástupcom zamestnancov,
 6. zabezpečiť pre zamestnancov a iné fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
 7. predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia; uvedené sa primerane vzťahuje aj na iné fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie,
 1. vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, ak tak ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. alebo ustanovujú osobitné predpisy,
 2. viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú:
  1. hluk,
  2. vibrácie,
  3. ionizujúce žiarenie,
  4. elektromagnetické pole,
  5. ultrafialové žiarenie,
  6. infračervené žiarenie,
  7. laserové žiarenie,
  8. intenzívne pulzné svetlo,
  9. záťaž teplom,
  10. záťaž chladom,
  11. chemické faktory,
  12. karcinogénne a mutagénne faktory,
  13. biologické faktory,
  14. fyzická záťaž pri práci,
  15. psychická pracovná záťaž, 
  16. zvýšený tlak vzduchu,  
 1. poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania podľa § 31a ods. 4  v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou,
 2. po zániku živnostenského oprávnenia alebo zániku obchodnej spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu vedenú podľa písmen b) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. povinný: 

 1. umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
 2. poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia)  sú podľa § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. povinné: 

 1. plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva,
 2. predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností
  • uvedenie pracovných priestorov do prevádzky vrátane uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (ustanovenie sa nevzťahuje na uvádzanie priestorov do prevádzky u vybraných prevádzok - § 52 ods.1 písm. b),   
  • používanie biologických faktorov ,
  • skladovanie a manipulácia s akútne toxickými látkami a zmesami na pracovisku (zaradenými do triedy a kategórie nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s  výstražnými upozorneniami H300, H310, H330),
  • činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
 3. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi; kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1,
 1. dodržiavať pracovné a technologické postupy, prevádzkový poriadok, správnu výrobnú prax a minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa osobitného predpisu,
 2. zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 30a vrátane rešpektovania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rodových príslušností tak, aby muži a ženy mali rovnakú možnosť výkonu práce,
 3. umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
 4. zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
 5. zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu, deratizáciu alebo dezinsekciu,
 6. používať pri vykonávaní dezinfekcie, deratizácie alebo dezinsekcie ako bežnej činnosti, ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, len prípravky určené na daný účel a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
 7. zabezpečiť pre zamestnancov
  1. pitnú vodu,
  2. vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,
  3. teplú vodu v zariadeniach podľa druhého bodu, ktorými sú sprchy s teplou vodou podľa osobitného predpisu,
 8. oznamovať bezodkladne Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
 1. poskytovať zamestnancom Úradu verejného zdravotníctva SR, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozoru alebo epidemiologického vyšetrovania.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia), ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa § 52 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., nemôžu:

 1. predávať a vydávať fyzickým osobám látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v triede a kategórii nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 alebo kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310 alebo H330,
 2. predávať a vydávať osobám mladším ako 18 rokov látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v triede a kategórii nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311 alebo H331 a toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370,
 3. predávať, skladovať a manipulovať s látkami a zmesami podľa písmena b) v predajniach potravín a hračiek alebo na miestach, kde sa potraviny a hračky predávajú, skladujú alebo sa s nimi manipuluje.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia) sú podľa § 52 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. povinné pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:

 1. oznámiť písomne
  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  2. miesto prevádzky,
  3. názov prevádzky,
  4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
  5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
 2. predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.