Povinnosti jednoosobovej s.r.o. v ochrane zdravia pri práci

Podľa § 30 ods. 8 zákona č. 335/2007 Z. z. právnická osoba, ktorej jediným štatutárnym zástupcom je jej spoločník, ktorý je fyzickou osobou, alebo konateľ, ktorý je fyzickou osobou, na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto fyzická osoba zároveň zamestnancom právnickej osoby (ďalej len jednoosobová s.r.o.) je povinná zabezpečiť a plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci v rozsahu povinností fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby uvedené v odseku 6, ak fyzická osoba v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie:

 1. si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku je povinná si zabezpečiť aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 2. zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
 3. zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
 4. predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
 5. uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1.

Právnické osoby (jednoosobové s.r.o.) sú podľa § 52 ods. 1  zákona č. 355/2007 Z. z.  povinné:

 1. plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva,
 2. predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností
  • uvedenie pracovných priestorov do prevádzky vrátane uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (ustanovenie sa nevzťahuje na uvádzanie priestorov do prevádzky u vybraných prevádzok - § 52 ods.1 písm. b),   
  • používanie biologických faktorov ,
  • skladovanie a manipulácia s akútne toxickými látkami a zmesami na pracovisku (zaradenými do triedy a kategórie nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s  výstražnými upozorneniami H300, H310, H330),
  • činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
  • zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4; zmena alebo vyradenie prác do kategórie 3 alebo 4,
 3. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi; kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1
 1. dodržiavať pracovné a technologické postupy, prevádzkový poriadok, správnu výrobnú prax a minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa osobitného predpisu,
 1. zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
 2. zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, deratizáciu alebo dezinsekciu,
 3. používať pri vykonávaní dezinfekcie, deratizácie alebo dezinsekcie ako bežnej činnosti, ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, len prípravky určené na daný účel a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
 1. oznamovať bezodkladne Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
 1. poskytovať zamestnancom Úradu verejného zdravotníctva SR, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozor alebo epidemiologického vyšetrovania.

Právnické osoby (jednoosobové s.r.o.), ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa § 52 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., nemôžu:

 1. predávať a vydávať fyzickým osobám látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v triede a kategórii nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 alebo kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310 alebo H330, 
 2. predávať a vydávať osobám mladším ako 18 rokov látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v triede a kategórii nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311 alebo H331 a toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370,
 3. predávať, skladovať a manipulovať s látkami a zmesami podľa písmena b) v predajniach potravín a hračiek alebo na miestach, kde sa potraviny a hračky predávajú, skladujú alebo sa s nimi manipuluje.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (zamestnávatelia) sú podľa § 52 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. povinné pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:

 1. oznámiť písomne
  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  2. miesto prevádzky,
  3. názov prevádzky,
  4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
  5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
 2. predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.