Používanie zdrojov žiarenia na základe povolenia a informácie o správnych poplatkoch

Povinnosť držiteľa povolenia na nakladanie s vysokoaktívnym žiaričom zložiť finančnú zábezpeku podľa § 30 ods. 9 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorý bude nakladať s vysokoaktívnym žiaričom, podľa § 30 ods. 9 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí zložiť finančnú zábezpeku vo výške úplných nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a uložením nepoužívaného vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívneho odpadu na účet podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 238/2006 Z.z. o národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o jadrovom fonde“).

Finančnú zábezpeku za vysokoaktívny žiarič nemusí zložiť žiadateľ o vydanie povolenia na používanie vysokoaktívneho žiariča, ktorý predloží:

  1. zmluvu o spätnom odbere vysokoaktívneho žiariča výrobcom alebo dodávateľom,
  2. zmluvu o komerčnom poistení nákladov na likvidáciu vysokoaktívneho žiariča pre insolventnosť v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom alebo opusteným žiaričom,
  3. zmluvu o likvidácii vysokoaktívneho žiariča s držiteľom povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a uloženie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom.

Vrátenie finančnej zábezpeky

Finančnú zábezpeku za vysokoaktívny žiarič uhradenú do 31. marca 2018 v súlade so staršími predpismi účinnými do 31.3.2018, podľa § 163 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane Národný jadrový fond vráti na základe písomnej žiadosti držiteľa povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu do 30 dní po predložení žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti priloží:

  1. doklad o odovzdaní vysokoaktívneho žiariča na likvidáciu alebo o odovzdaní inému držiteľovi povolenia, alebo
  2. zmluvu o spätnom odbere vysokoaktívneho žiariča výrobcom alebo dodávateľom, alebo
  3. zmluvu o komerčnom poistení nákladov na likvidáciu vysokoaktívneho žiariča pre insolventnosť v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom alebo opusteným žiaričom, alebo
  4. zmluvu o likvidácii vysokoaktívneho žiariča s držiteľom povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a uloženie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu o likvidácii vysokoaktívneho žiariča v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom.