Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

Na vykonávanie činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré nie sú podľa § 24 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane oslobodené od oznamovacej povinnosti je potrebné podľa závažnosti z hľadiska radiačnej ochrany (podľa § 22 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z.): 

 1. oznámenie (§23),
 2. registrácia (§25),
 3. povolenie (§28).

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo inému orgánu radiačnej ochrany (podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 87/2018 Z.z.) v rozsahu jeho pôsobnosti najneskôr desať pracovných dní pred začatím plánovanej činnosti používanie:

 1. prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu,
 2. generátora žiarenia skonštruovaného tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 0,010 mSv.h-1, ak jeho používanie nepodlieha povoľovaniu alebo registrácii,
 3. uzavretého žiariča, ktorého aktivita neprekračuje desaťnásobok aktivity umožňujúcej vyňatie spod administratívnej kontroly podľa prílohy č. 5 zákona č. 87/2018 Z.z., tabuľky č.1, stĺpca č. 2,
 4. otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly podľa prílohy č. 5 zákona č. 87/2018 Z.z., tabuľky č. 1 stĺpca č. 2, neprekračuje 10,
 5. periférneho kostného denzitometra.

Oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 23 ods. 1 zákona  87/2018 Z.z. musí obsahovať:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ fyzická osoba – podnikateľ,
 3. opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,
 4. doklad o zaškolení pracovníkov dodávateľom alebo výrobcom, používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 5. miesto a dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
 6. špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a adresu pracoviska, kde sa nachádzajú,
 7. predpokladaný spôsob skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
 8. predpokladaný dátum skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu, ak je známy,
 9. prevádzkový poriadok.

Ak oznámenie spĺňa požiadavky, príslušný orgán radiačnej ochrany vydá oznamovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdenie o zaevidovaní oznámenej činnosti.