Použitie vlastných obalov spotrebiteľov na zabalenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania alebo na zabalenie nápojov – usmernenie

Podávanie / výdaj pokrmov, nápojov do prinesených obalov spotrebiteľa v zariadeniach spoločného stravovania (ďalej len „ZSS“) je možné vykonávať na vlastnú zodpovednosť prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ ZSS“) za predpokladu dodržania požiadaviek právnych predpisov týkajúcich sa potravinového práva. Prevádzkovatelia ZSS musia dodržiavať najmä požiadavky ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách (zákon č. 152/1995 Z. z.), vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhláška č. 533/2007 Z. z.“), ako aj požiadavky nariadenia EP a Rady č. 178/2002 ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (ďalej len „nariadenie EP a Rady č. 178/2002“) a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín (ďalej len „nariadenie EP a Rady č. 852/2004“).

Povinnosti prevádzkovateľa ZSS pri výrobe, príprave a podávaní pokrmov, nápojov upravuje § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhláška č. 533/2007 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z. – druhá časť a nariadenie EP a Rady č. 852/2004 – kapitola I a kapitola IIpríloha II.

Výdaj hotových pokrmov do prepravných obalov, ich umývanie a skladovanie upravuje § 5 ods. 1 a § 5 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z., požiadavky na balenie potravín do priameho obalu a balenie do druhého obalu upravuje príloha II kapitola X nariadenia EP a Rady č. 852/2004.

Požiadavky na materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami upravuje nariadenie EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami, nariadenie Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami, výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami a výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na balenie.

Zodpovednosti zainteresovaných strán upravuje čl. 17 nariadenia EP a Rady č. 178/2002.

V prípade porušenia požiadaviek právnych predpisov týkajúcich sa potravinového práva je za ich porušenie, bezpečnosť hotových pokrmov/nápojov a prípadné zdravotné následky z konzumácie hotových pokrmov a nápojov pripravených v ZSS zodpovedný prevádzkovateľ ZSS. Pri používaní vlastných obalov spotrebiteľov , t.j. pri predaji pokrmov, nápojov do vlastných obalov prinesených spotrebiteľom nemá prevádzkovateľ ZSS napriek plnej zodpovednosti za bezpečnosť pokrmov a nápojov a prípadné ohrozenie zdravia pri vzniku ochorenia konzumenta možnosť ovplyvniť hygienický stav obalov prinesených spotrebiteľmi, ani ich vhodnosť na kontakt s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov pokrmu, nápoja. Preto je na rozhodnutí zodpovedného prevádzkovateľa ZSS, či povolí používanie vlastných obalov spotrebiteľov na balenie pokrmov/nápojov pripravených v ZSS.

V prípade, ak prevádzkovateľ ZSS podáva pokrm, nápoj do vlastných obalov spotrebiteľov, musí mať túto činnosť spracovanú v dokumentácii systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov – HACCP. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorým je aj prevádzkovateľ ZSS, musí zaviesť a zachovávať trvalé postupy založené na zásadách HACCP podľa článku 5 nariadenia EP a Rady č. 852/2004. Musí mať vytvorenú vlastnú analýzu rizík, navrhnuté opatrenia a z toho vyplývajúce nastavenie podmienok výdaja pokrmov a nápojov do prineseného obalu spotrebiteľa tak, aby nemohlo dôjsť k sekundárnemu zavlečeniu kontaminácie do kuchyne zvonka prostredníctvom prinesených obalov cez pracovné a manipulačné plochy a miesta.

Pokiaľ prevádzkovateľ ZSS prijme riziko výdaja pokrmov, nápojov spotrebiteľom do ich vlastných prinesených obalov, odporúčame zvoliť postup, pri ktorom prevádzkovateľ ZSS vydá spotrebiteľovi pokrm, nápoj do stolového riadu ZSS alebo obalu ZSS, tak ako ostatným spotrebiteľom, ktorí nežiadajú výdaj pokrmu, nápoja do vlastných prinesených obalov. Následne si spotrebiteľ prenesie / preloží pokrm, nápoj do vlastného prineseného obalu. Pri voľbe takéhoto postupu sú minimalizované riziká a zvýšená miera možnosti preukázania zdroja kontaminácie v prípade vzniku alimentárneho ochorenia spotrebiteľa.

Toto usmernenie je určené pre prevádzkovateľov ZSS v SR a pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.