Potraviny pre osobitné skupiny – základné informácie, rozdelenie

Potraviny pre osobitné skupiny (POS) sa delia na:

 1. Potraviny pre dojčatá a malé deti (PDMD)
  • počiatočná dojčenská výživa (PDV) - nápoje označené „1“
  • následná dojčenská výživa (NDV) - nápoje označené „2“
  • potraviny spracované na báze obilnín (PSBO)
  • detské potraviny (DP)
 2. Potraviny na osobitné lekárske účely (POLÚ), ktoré môžu byť určené aj pre dojčatá a malé deti
 3. Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti (CNSRH)

Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 (Nariadenie o POS) nahradilo od 20.7.2016 starší regulačný rámec upravujúci potraviny na osobitné výživové účely (dietetické potraviny), ktoré od tohto dátumu v EÚ neexistujú.

článku 2  ods. 2 sú definície (vymedzenia pojmov).

POS musia spĺňať všetky požiadavky právnych predpisov (PP) EÚ uplatniteľné na potraviny.

Požiadavky v nariadení o POS majú prednosť pred akoukoľvek protichodnou požiadavkou PP EÚ uplatniteľného na potraviny.

Medzi potraviny v minulosti regulované podľa staršieho regulačného rámca do 19.7.2016, u ktorých sa nepodarilo dospieť ku konsenzu / nie je potrebná ďalšia regulácia / tieto potraviny od 20.7.2016 neexistujú, patria:

 1. Potraviny pre diabetikov (chýba vedecký základ na stanovenie osobitných požiadaviek na zloženie) – správa
 2. Potraviny pre športovcov (existujú odlišné názory ČŠ na rozsah pôsobnosti osobitných PP, počet podkategórií, kritériá na stanovenie požiadaviek na zloženie, atď.) – správa
 3. Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti (článok 12), anglicky „milk-based drinks and similar products intended for young children“ – nápoje pre malé deti od ukončeného 12. mesiaca / začiatku 13. mesiaca veku, často označené „3“, „4“, „5“, niekedy nazvané „nápoje na výživu malých detí“, „mlieko na podporu rastu“, „mlieko pre batoľatá“, „batoľacie mlieko“ alebo „mliečne nápoje pre malé deti“ – ďalšia regulácia nie je potrebná – správa. Ide o bežné potraviny pod úradnou kontrolou ŠVPS SR.

Tieto 3 kategórie potravín sú dnes regulované horizontálnymi právnymi predpismi pre bežné potraviny.

Viac informácií o POS je k dispozícii na stránke EK.