Posudok o riziku

Posudok o riziku

Úvodná informácia o posudzovaní zdravotného rizika

Výsledkom posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je písomný dokument  - posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

Práce sa zaraďujú do štyroch kategórií (kategória 1 až 4) podľa úrovne expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a na základe prípadných zmien zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci.

Práca zaradená do kategórie 3 a 4 je rizikovou prácou.
O zaradení práce do kategórie 3 a kategórie 4, o zmene alebo vyradení práce z kategórie 3 a 4 rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu.