Postupy založené na zásadách HACCP, správna hygienická prax, správna výrobná prax

Jedným zo základných cieľov potravinového práva je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov vo vzťahu k potravinám. Zásady HACCP sa vo všeobecnosti považujú za užitočný nástroj pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (PPP) na kontrolu nebezpečenstiev spojených s potravinami a sú medzinárodne uznávané. Požiadavky a povinnosti PPP vo vzťahu k postupom založeným na zásadách HACCP, k správnej hygienickej praxi (GHP) a správnej výrobnej praxi (GMP) a  sú ustanovené v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ), v právnych predpisoch Slovenskej republiky a sú doplnené usmerneniami a príručkami EÚ a národnými príručkami.

Právne predpisy EÚ vo vzťahu k požiadavkám a povinnostiam PPP ohľadne HACCP, GHP a GMP

  • Nariadenie EP a Rady č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
  • Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín
  • Nariadenie EP a Rady č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

Právne predpisy SR vo vzťahu k požiadavkám a povinnostiam PPP ohľadne HACCP, GHP a GMP

  • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 26)
  • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR – zásady správnej výrobnej praxe

Usmernenia Európskej komisie

Pre lepšiu orientáciu a pochopenie princípov, zásad, postupov a povinností týkajúcich sa HACCP, GHP a GMP a ich uplatnenia PPP, Európska komisia publikovala usmernenia (oznámenia Komisie), ktoré slúžia ako vhodné pomôcky a nástroje pre všetkých PPP vo vzťahu splnenia požiadaviek potravinového práva. ÚVZ SR odporúča prevádzkovateľom potravinárskych podnikov tieto usmernenia preštudovať a informácie / požiadavky týchto usmernení vo svojom potravinárskom podniku primerane uplatňovať.

  • Oznámenie Komisie o zavádzaní systémov riadenia bezpečnosti potravín zahŕňajúcich správnu hygienickú prax a postupy založené na zásadách HACCP vrátane uľahčenia/flexibility zavádzania v určitých potravinárskych podnikoch (2022/C 355/01).
  • Oznámenie Komisie poskytujúce usmernenia o systémoch riadenia bezpečnosti potravín pre maloobchod potravín vrátane darovania potravín (2020/C 199/01).

Príručky správnej praxe

Ďalším cenným nástrojom pre PPP je využívanie národných príručiek správnej praxe podľa čl. 8 nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín a príručiek EÚ podľa čl. 9 tohto nariadenia. Príručky správnej praxe sú hodnotným nástrojom pomoci pre PPP na všetkých úrovniach potravinového reťazca na dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov o hygiene potravín a na uplatňovanie HACCP.

Zoznam príručiek EÚ nájdete na stránke EK a register národných príručiek, s možnosťou vyhľadať konkrétne príručky pomocou filtra podľa krajiny, typu príručky, oblasti zamerania, roku, a iných, nájdete tu.