Popis činností referenčných centier v oblasti OFŽP

NRC zriadené v odbore objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej len „OFŽP“) vykonávajú chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vzoriek vôd, ovzdušia, potravín, predmetov bežného používania a biologického materiálu, ekotoxikologické, kontrolujú účinok dezinfekčných a sterilizačných procesov, zabezpečujú monitoring peľov v ovzduší a merajú chemické a fyzikálne faktory v  pracovnom a životnom prostredí.

Vykonávajú odbery vzoriek, vyjadrujú názory a interpretácie výsledkov analýz. NRC zavádzajú nadstavbovú diagnostiku v zmysle usmernení európskych sietí národných laboratórií (ďalej len „EU-RL“). 

NRC v OFŽP zabezpečujú:
plnenie úloh na úseku ochrany a podpory zdravia (surveillance prenosných ochorení, problematika nemocničných nákaz, analýzy pitných vôd a vôd na kúpanie, vonkajšieho a vnútorného ovzdušia, merania fyzikálnych faktorov) analýzy a merania v rámci úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru (stanovovanie chemických škodlivín, ich metabolitov v biologickom materiáli exponovaných pracovníkov, analýzy potravín v rámci sledovania chemického a mikrobiologického rizika, sledovanie patogénnych organizmov a chemického znečistenia vôd na kúpanie) plnenie úloh programov a projektov verejného zdravotníctva špeciálne analýzy pre ostatné RÚVZ v SR metodickú a výukovú činnosť organizujú konzultačné dni a externú kontrolu kvality laboratórií vo verejnom zdravotníctve formou medzilaboratórnych porovnávacích skúšaní zúčastňujú sa a organizujú sa odborné mítingy, konferencie a semináre v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) aj v zahraničí pripravujú prednášky na odborné podujatia a publikujú v odborných časopisoch.