Svetové dni

FEBRUÁR

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

MAREC

4. marec – Svetový deň obezity

22. marec – Svetový deň vody

APRÍL

7. apríl – Svetový deň zdravia

22. – 30. apríl – Svetový imunizačný týždeň / Európsky imunizačný týždeň

28. apríl 2022 – Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci -

MÁJ

5. máj – Svetový deň hygieny rúk 

10. máj – Svetový deň „Pohybom k zdraviu“

17. máj – Svetový deň hypertenzie 2022

31.máj – Svetový deň bez tabaku

JÚN

20. jún – Svetový deň utečencov

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

JÚL

28. júl – Svetový deň hepatitídy

SEPTEMBER

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

28. september – Svetový deň boja proti besnote

29. september – Svetový deň srdca

OKTÓBER

1. október – Medzinárodný deň starších

10. október – Deň duševného zdravia

16. október – Svetový deň potravín (Svetový deň výživy)

20. október – Svetový deň osteoporózy

NOVEMBER

14.november – Svetový deň diabetu

DECEMBER

1. december 2021 – Svetový deň boja proti AIDS

Aktivity v rámci svetových dní