Podľa faktorov práce

Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú:

 1. hluk,
 2. vibrácie,
 3. ionizujúce žiarenie,
 4. elektromagnetické pole, 
 5. ultrafialové žiarenie,  
 6. infračervené žiarenie,  
 7. laserové žiarenie,  
 8. intenzívne pulzné svetlo,
 9. záťaž teplom,   
 10. záťaž chladom,  
 11. chemické faktory,
 12. karcinogénne a mutagénne faktory,
 13. biologické faktory,
 14. fyzická záťaž pri práci,
 15. psychická pracovná záťaž, 
 16. zvýšený tlak vzduchu.