ÚVZ SR: Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné dostatočné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.

Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času.

Poskytnuté údaje nám poslúžia k zmapovaniu a vyhodnoteniu situácie týkajúcej sa výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Získané údaje budú podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie. Rovnako nám pomôžu skvalitniť výkon štátneho zdravotného dozoru nad problematikou vody na kúpanie.

Link na elektronický dotazník ÚVZ

V období od 27. júla 2018 do 8. januára 2020 vyplnilo dotazník na internete spolu 222 respondentov. Zdravotné ťažkosti sa po kúpaní na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách objavili u 21 % respondentov. Približne 59 % ľudí, ktorí vyplnili dotazník, si pred návštevou prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa neoverovala kvalitu vody na kúpanie. Celkovo 40 % respondentov uviedlo, že pri kúpaní nezaznamenali žiadne nedostatky. Zhruba 36 % vidí nedostatky vo vybavení a prevádzke kúpaliska (napr. nefunkčné toalety, nedostatočná čistota, absencia plavčíka, atď.) a 24 % v kvalite vody na kúpanie (napr. voda zapácha, má zníženú priehľadnosť, atď.)
Vyhodnotenie dotazníka výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR  (pdf, 361 kB).

Verejnosť je počas kúpacej sezóny informovaná o kvalite vody na kúpanie na umelých a prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa z webových sídiel Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR . Kúpacia sezóna na Slovensku oficiálne trvá od 15. júna do 15. septembra.

Odbor hygieny životného prostredia a Referát komunikačný ÚVZ SR