Počiatočná dojčenská výživa

Počiatočná dojčenská výživa (PDV), anglicky „infant formula“ je potravina určená na prijímanie dojčatami počas prvých mesiacov života a ktorá spĺňa výživové potreby dojčiat do zavedenia vhodnej doplnkovej výživy. Ide o potraviny pre dojčatá najčastejšie označené „1“.

Dojča je dieťa vo veku menej ako 12 mesiacov.

Požiadavky na PDV nájdete v nariadení EP a Rady č. 609/2013 v spojení s DNK č. 2016/127.

Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly PDV v SR je ÚVZ SR.

Reklamu PDV upravuje § 9 zákona o reklame.

Umiestnenie PDV na trh v SR oznámte (PPPe-mailom ÚVZ SR podľa článku 12 ods. 1 DNK č. 2016/127 podpísaným listom a priložte vzor etikety použitej na potravine. ÚVZ SR Vám zašle odpoveď / vyjadrenie k oznámeniu do schránky cez ÚPVS.

Informácie o PDV nájdete aj na stránke EK.

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter