Platené služby verejnosti z laboratórií

Gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy vôd a ostatných zložiek životného prostredia
# Druh vyšetrenia Metóda Cena v EUR
1. Gamaspektrometrická analýza gamaspektrometricky 70,50
2. Gamaspektrometrické stanovenie aktivity 226 Ra gamaspektrometricky 88,50
3. Celková objemová aktivita alfa STN 75 7611 31,50
4. Celková objemová aktivita beta STN 75 7612 31,50
5. Stanovenie objemovej aktivity 222 Rn vo vode STN 75 7615 21,00
6. Stanovenie 3 H vo vode s MDA > 100 Bq/l STN ISO 9698, 75 7616 42,00
7. Stanovenie 3 H vo vode s MDA < 100 Bq/l STN ISO 9698, 75 7616 49,50
8. Stanovenie 90 Sr ytriovou metódou rádiochemicky 123,00
9. Stanovenie 137 Cs ferrokyanidovou metódou rádiochemicky 115,50
10 Stanovenie 131 I extračne rádiochemicky 57,00