Pieskoviská

V jarných a letných mesiacoch aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk, keďže počas teplých dní tu deti so svojimi rodičmi trávia pomerne veľa času. Hranie sa detí na pieskoviskách však prináša so sebou viaceré zdravotné riziká, vyplývajúce  z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia, ako aj riziko mechanického poranenia.
Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia ako toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou, echinokokóza, enterobióza, ascaridóza a trichurióza. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza. 

Legislatíva

Základné hygienické požiadavky na údržbu detských pieskovísk sú dané zákonom  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.)  a jeho vykonávacím predpisom – vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. 

Základné hygienické požiadavky na údržbu detských pieskovísk

V zmysle § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. je daná povinnosť fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorí prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy v zmysle vykonávacieho predpisu - vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. 

V § 2 tejto vyhlášky je uvedené, že prevádzkovateľ pieskovisko:

 • čistí, 
 • prekopáva, 
 • prehrabáva, 
 • polieva pitnou vodou, alebo vodou, zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. 

Vykonáva to najmenej raz za dva týždne počas sezóny. O čistení a udržiavaní pieskoviska musí prevádzkovateľ viesť záznamy. Sezónou sa rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. 

Kontrolu pieskoviska  vykonávajú odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva  podľa jednotnej metodiky odberu vzoriek piesku z pieskovísk na mikrobiologické a parazitologické rozbory:

 • podľa veľkosti pieskoviska sa vytýčia odberové miesta a odberové body tak, aby sa ich zmiešaním získala čo najreprezentatívnejšia vzorka. Počet odberových bodov čiastkových vzoriek sa určí podľa plochy pieskoviska a podľa vytvorenej schémy sa odoberú čiastkové vzorky,
 • z odberových bodov sa sterilnou lopatkou alebo podobným odberovým nástrojom odoberú čiastkové vzorky piesku z povrchu, aj pod povrchom, podľa hrúbky piesku (3-5 cm až 30 cm) s hmotnosťou cca 200g – 500g (pri menšom počte vzoriek). Čiastkové vzorky sa zhromažďujú v dostatočne veľkej sterilnej vzorkovnici alebo nádobe, v ktorej sa po odstránení cudzorodého materiálu (napr. kamene, úlomky skla, korene a pod.) dôkladne zhomogenizujú odberovou lopatkou,
 • konečná zmiešaná vzorka sa rozdelí na potrebný počet častí, podľa počtu plánovaných vyšetrení (mikrobiologické, na prítomnosť vajíčok geohelmintov, prípadne ďalšie). Všetky vzorky sa vo vzorkovniciach označia a transportujú do príslušných laboratórií.

Záznam o odbere

O vykonaní odberu  pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva vedú záznam, vyhotovený v teréne (odberový list), v ktorom sú uvedené nasledovné údaje:

 • dátum a čas odberu, 
 • adresa/lokalita, 
 • objednávateľ, 
 • plocha pieskoviska, 
 • počet odberových bodov a vzoriek, 
 • aktuálna situácia na lokalite (počasie pri odbere, znečistenie pieskoviska a pod.),
 • spôsob dopravy vzorky do laboratória, 
 • požadované analýzy z odobratých vzoriek, 
 • meno a podpis osoby/osôb realizujúcich odber.

Piesok je možné udržať na dobrej úrovni plnením si horeuvedených povinností zo strany prevádzkovateľa - čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. 
Vhodné je pre zabránenie vniknutia mačiek, príp. psov do pieskoviska použiť na zakrytie pieskoviska vhodnú fóliu. Toto opatrenie však nie je legislatívne upravené ako povinnosť.

Výkon štátneho zdravotného dozor

Každoročne pracovníci odborov hygieny detí a mládeže regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR realizujú pravidelný výkon štátneho zdravotného dozoru na vybratých detských ihriskách a pieskoviskách a jeho predmetom je kontrola dodržiavania povinností, súvisiacich s prevádzkou pieskovísk zriadených v rámci detských ihrísk, resp. zariadení pre deti a mládež, ktoré sú povinní plniť prevádzkovatelia pieskovísk.

Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež má za povinnosť v zmysle § 24 zák. č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia. V prípade porušenia tejto povinnosti sa to kvalifikuje v zmysle § 57 ods. 12 ako správny delikt a príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške od 150 do 20 000 eur. Výška pokuty závisí od miery rizika poškodenia zdravia.  

Parazitárne a mikrobiálne riziká z pieskovísk

Toxokaróza

Pôvodcom ochorenia je larva škrkavky psej a mačacej – Toxocara cati a Toxocara canis. V prípade, že sa exkrementy infikovaného zvieraťa (psa alebo mačky) dostanú do pieskoviska, môžu sa dostať do priameho kontaktu s hrajúcim sa dieťaťom, ktoré si znečistenými rukami zavlečie infekciu priamo do úst. 
Ochorenie sa prejavuje teplotami, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha alebo hlavy, prípadne kožnými vyrážkami. Ak škrkavka prenikne do dýchacieho systému, môže zapríčiniť zápal priedušiek. 
Ochorenie sa lieči antiparazitárnymi prípravkami po dobu 10 až 14 dní.

Toxoplazmóza

Ochorenie je vyvolané parazitom Toxoplazma gondii, ktorého hlavným hostiteľom je mačka. Výkaly infikovaných mačiek obsahujú množstvo odolných vajíčok (oocysty), ktoré dlhý čas prežívajú vo vonkajšom prostredí a preto sú nebezpečné. 
Ohrozené sú najmä deti s poruchami imunity, u ktorých môže dôjsť k manifestnému ochoreniu, ktoré sa prejaví zväčšením krčných lymfatických uzlín, únavnosťou, bolesťami hlavy a zvýšenou teplotou. 
Veľkým rizikom je skutočnosť, že ak sa dievča v útlom veku nakazí toxoplazmou, infekcia môže prebehnúť nepoznaná a v dospelom veku spôsobiť ťažké poškodenie plodu počas tehotenstva (hrozí taktiež poškodenie očí, srdcového svalu, či mozgu). 
Ak sa ochorenie dokáže, lieči sa účinnými antibiotikami po dobu aspoň troch týždňov.

Hymenolepióza (infekcia pásomnicou detskou)

Vyvolávajúcou príčinou ochorenia je infekcia vajíčkami pásomnice, ktoré sa s výkalmi psov, resp. mačiek dostali do pieskoviska a následne do tráviaceho systému dieťaťa. Ochorenie sa prejavuje bolesťami brucha a hnačkami s prímesou krvi. 
Účinne sa lieči antiparazitikami.

Echinokokóza 

Je jednou z foriem infekcie pásomnicou Echinococcus granulosus. Jej riziko spočíva v prenose parazita krvnou cestou po celom organizme a následnom vytváraní cýst vo vnútorných orgánoch, ktoré sú vysoko odolné voči liečbe. 
Klinické príznaky sú veľmi rôznorodé podľa toho, v akom orgáne sa cysty nachádzajú. 
Liečba antiparazitikami je zdĺhavá vzhľadom na vysokú odolnosť cýst.

Enterobióza

K najčastejšie sa vyskytujúcim parazitom, ktoré ohrozujú deti pri hraní sa v pieskovisku patrí mrľa detská - Enterobius vermicularis. K infekcii dochádza po požití parazita znečistenými rukami dieťaťa. Parazit prežíva v hrubom čreve a vychádza z tela buď stolicou, alebo aktívne cez konečník, pričom kladie vajíčka v jeho okolí. 
Typickým príznakom je úporné svrbenie v okolí konečníka. Infikované dieťa sa často sťažuje na bolesti brucha, u dievčatiek môže prienik parazita mimo tráviaceho systému spôsobiť gynekologické problémy - zápaly vnútorných pohlavných orgánov. Tieto príznaky bývajú sprevádzané zvýšenou únavnosťou dieťaťa. Ochorenie sa diagnostikuje pomerne jednoducho perianálnym sterom s priamym dôkazom vajíčok mrle. 
Liečba antiparazitikami trvá cca 3-5 týždňov, dôraz treba klásť na preliečenie celej rodiny infikovaného dieťaťa, nakoľko ochorenie je vysoko nákazlivé.

Askaridóza 

Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides) je pôvodcom pomerne ťažkého ochorenia s pestrým klinickým obrazom, ktorý sťažuje jeho diagnostiku. Na rozdiel od predchádzajúcich ochorení je pôvodcom tejto nákazy infikovaný človek, pričom vajíčkami z jeho fekálií, nachádzajúcich sa v pieskovisku, sa dieťa môže nakaziť. Z vajíčok sa v čreve vyvinú larvy, ktoré krvnou alebo lymfatickou cestou cestujú do pľúc, odkiaľ sú vykašľané, alebo prehltnuté. 
Nákaza sa prejavuje  bolesťami brucha, nevoľnosťou, zvracaním, hnačkami. Pri masívnej infekcii môžu larvy celkom zaplniť črevo a spôsobiť jeho nepriechodnosť. Pri prítomnosti lariev v pľúcach sa ochorenie prejavuje kašľom, teplotami a zmenou v krvnom obraze. Diagnostika spočíva v náleze vajíčok v stolici. 
Ochorenie sa lieči antiparazitikami.

Trichurióza (hlísta detská)

Pôvodcom ochorenia je infikovaný človek, ktorý stolicou vylučuje vajíčka. Pri fekálne – orálnom prenose sa v čreve z vajíčok vyvinú dospelé červy, ktoré sa usídlia v sliznici hrubého čreva, pričom väčšina nákaz prebieha bezpríznakovo. Ak dôjde k masívnej infekcii, sú prítomné bolesti brucha a hnačky s prímesou hlienu a krvi. V liečbe sa používajú antiparazitiká po dobu 3 až 5 dní.

Salmonelóza

Výskyt salmonely v súvislosti s pieskoviskami je menej častý ako prítomnosť parazitov.
Salmonelóza sa prejavuje úpornými bolesťami brucha, hnačkami a zvýšenou teplotou. Liečba ochorenia je symptomatická (diéta, dostatok tekutín). V prípade ťažšieho priebehu sa zvažuje antibiotická liečba.

Ďalšie riziká

Hlavným rizikom pieskovísk nie sú len parazitárne a mikrobiálne infekcie. Parky s pieskoviskami sú tiež obľúbeným útočiskom alkoholikov a narkomanov. Čoraz častejšie sa vyskytujú prípady poranenia detí injekčnými ihlami, resp. inými ostrými predmetmi. 
Tieto poranenia sú nebezpečné hlavne z toho dôvodu, že voľne pohodené ihly a striekačky môžu obsahovať zvyšky krvi, ktorá môže byť zdrojom závažných ochorení, prenášaných krvou. 
Medzi najvýznamnejšie infekcie patria vírusové hepatitídy typu B a C a infekcia vírusom HIV.

Možnosti prevencie nákaz z pieskovísk u detí

Napriek tomu, že pieskoviská predstavujú pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné zakazovať deťom hranie v nich, nakoľko hra v útlom detskom veku predstavuje prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi vrstovníkmi, rozvíjať primeraný spôsob komunikácie a jemnú motoriku.

Informovanie rodičov

V tejto súvislosti je dôležité informovať rodičov, ktorí svoje deti sprevádzajú pri ich hrách, o účinných formách a možnostiach prevencie spomenutých ochorení.

Osveta

V rámci osvety je potrebné upozorňovať majiteľov domácich zvierat (najmä psov a mačiek), na plnenie si povinností – pravidelného odčervovania a očkovania zvierat, ako aj zabránenia vstupu voľne pobiehajúcich zvierat na plochu pieskoviska. 
Zo strany rodičov, resp. osôb dohliadajúcich na deti, je dôležitá výchova detí k základným hygienickým návykom, t.j. nevkladanie si rúk do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom, po hrách a pod. 
Deti nesmú zostať pri hre na ihrisku, resp. pieskovisku  bez  dozoru dospelej osoby. 
V prípade mechanického poranenia dieťaťa je potrebné podľa jeho závažnosti zvážiť ošetrenie u praktického lekára. Najmä v prípade poranenia ihlou sa treba riadiť pokynmi ošetrujúceho lekára (očkovanie a sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov od poranenia).
V prípade podozrenia o nezabezpečení kvality starostlivosti o pieskovisko sa môžu aj samotní občania  so svojimi podnetmi, upozorneniami a pod. obracať na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
Pieskoviská predstavujú významný prvok v rozvoji grafomotoriky dieťaťa  (naberanie, presýpanie, stláčanie, formovanie, tvorba  postavičiek, kreslenie  obrázkov apod.)  Vzhľadom k vyššie uvedeným možným zdravotným rizikám je dôležité, aby rodičia a ďalšie osoby, ktoré sa starajú o dieťa, vždy starostlivo vyberali miesta, kde sa deti budú hrať  a či je toto prostredie zabezpečené tak, aby neohrozovalo ich zdravie  a bezpečnosť.