Oznámenie zmien v oprávnení na výkon PZS pre kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Žiadosť o zmenu oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 

Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30d ods. 1 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.) oznámiť bezodkladne Úradu verejného zdravotníctva SR písomne zmenu osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby.

Môže tak urobiť prostredníctvom jedného z nasledujúcich formulárov:

  • Žiadosť o zmenu oprávnenia na výkon PZS dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 (so správnym poplatkom)
    alebo
  • Oznámenie zmien v oprávnení na výkon PZS dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Ak držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu neoznámi zmenu osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby, dopustí sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci podľa § 57 ods. 24 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.  a Úrad verejného zdravotníctva SR môže uložiť za neplnenie povinnosti pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.