Oznámenie spotrebiteľa, zdravotníckeho pracovníka o závažnom nežiaducom účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom

Možnosť oznámiť závažný nežiaduci účinok (ZNÚ) má spotrebiteľ, zdravotnícky pracovník alebo iná osoba, ak má podozrenie alebo skúsenosť, že kozmetický výrobok (KV) spôsobil ZNÚ.

Závažný nežiaduci účinok je nežiaduci účinok, ktorý vedie k prechodným alebo trvalým funkčným poruchám, postihnutiu, hospitalizácii, vrodeným anomáliám alebo k bezprostrednému ohrozeniu života, prípadne k smrti.

Nežiaduci účinok je nepriaznivá reakcia pre zdravie ľudí, ktorá môže byť spôsobená bežným alebo racionálne predvídateľným použitím konkrétneho KV.

Postup pre oznámenie ZNÚ

Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava