Oznámenie závažného nežiadúceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom - zodpovedná osoba, distribútor (podľa čl. 23 nariadenia č. 1223/2009)

Zodpovedná osoba (ZO) a distribútor (D) sú povinní podľa čl. 23 nariadenia EP a Rady oznámiť závažný nežiaduci účinok (ZNÚ) spôsobený kozmetickým výrobkom (KV).

Závažný nežiaduci účinok je nežiaduci účinok, ktorý vedie k prechodným alebo trvalým funkčným poruchám, postihnutiu, hospitalizácii, vrodeným anomáliám alebo k bezprostrednému ohrozeniu života, prípadne k smrti.

Nežiaduci účinok je nepriaznivá reakcia pre zdravie ľudí, ktorá môže byť spôsobená bežným alebo racionálne predvídateľným použitím konkrétneho KV.

Na určenie ZNÚ je možné použiť usmernenie Komisie.

Postup pre oznámenie o ZNÚ ZO alebo D so sídlom v SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Ak sa ZO alebo D dozvie, že KV, ktorý sprístupnil na trhu v inom štáte, spôsobil ZNÚ, oznámi informácie o ZNÚ prostredníctvom EN vzoru (pdf, 85 kB) kontrolnému orgánu na oznamovanie ZNÚ v inom štáte.

Ak spotrebiteľ alebo zdravotnícky pracovník zistí ZNÚ, môže ho oznámiť prostredníctvom vyplneného formulára (odt, 16 kB). Formulár je potrebné zaslať na suesk@uvzsr.sk alebo listom na vyššie uvedenú adresu ÚVZ SR.