Oznámenie kozmetických výrobkov podľa čl. 13 nariadenia ES č. 1223/2009 na portál CPNP

Kto má povinnosť oznámiť?

Na CPNP kozmetický výrobok (KV) oznamuje zodpovedná osoba (výrobca, dovozca, splnomocnená osoba – čl.  4)  alebo distribútor, ak zmení názov výrobku.

Ako oznámiť?

Iba elektronicky.

Služba je bezplatná, oznámenie platí pre celú EÚ, manuál je dostupný aj v SJ.

Upozornenie: Ak kozmetický výrobok obsahuje nanomateriál, je potrebné urobiť aj oznámenie v zmysle čl. 16 nariadenia č. 1223/2009, viď používateľskú príručku, čl. 16.

Dôležité informácie pre úspešné oznámenie:

  • nezabudnite uviesť všetky povinné údaje (údaje vyznačené „*“), systém neupozorňuje na chýbajúce údaje a konto pre CPNP sa nevytvorí,
  • správne vyberte rolu/úlohu, v ktorej sa nachádzate - buď ste zodpovedná osoba, alebo ste distribútor, osoby do CPNP oznamujú odlišné údaje,
  • vložené informácie po zadaní je potrebné potvrdiť buď tlačidlom „uložiť ako návrh“ ak si chcete uložiť návrh oznámenia, alebo tlačidlom „oznámiť“ ak máte v úmysle KV oznámiť.