Označenie kozmetických výrobkov

Označenie kozmetických výrobkov

Požiadavky na označenie kozmetických výrobkov (KV) sú uvedené v čl. 19 nariadenia č. 1223/2009 (ďalej „nariadenie“).

Názov výrobku nie je povinný údaj a nie je potrebné ho prekladať do slovenského jazyka.

Informácie, ktoré sa podľa čl. 19 ods. 5 musia na KV uviesť v slovenskom jazyku a sú uvedené v čl. 19 ods. 1, písm. b), c), d) a f) nariadenia:

b) nominálny obsah
c) dátum minimálnej trvanlivosti
d) príslušné upozornenia
f) funkcia KV

Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) – možnosti označenia:

  1. vetou „Najlepšie spotrebovať do:“ alebo symbol presýpacích hodín príloha VII, bod 3 nariadenia
  2. KV s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov - označiť symbolom „Doba trvanlivosti po otvorení“ v prílohe VII, bod 2 nariadenia
  3. bez DMT – KV s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov, u ktorých po otvorení neprichádza ku zmene kvality. Možnosť použiť STN EN ISO 29621.

Zoznam zložiek

  • Zoznamu zložiek má predchádzať nadpis „Ingredients:“, slovo Ingredients neprekladať do slovenského jazyka ako „zložky:“ alebo „zloženie:“.
  • Zložky v zozname musia byť uvedené podľa medzinárodného názvoslovia kozmetických zložiek INCI. Na overenie/určenie správnosti názvu zložky je možné použiť databázu kozmetických zložiek EK CosIng.
  • Informácie o možnostiach označenia zoznamu zložiek a upozornení, ak to nie je z praktických dôvodov možné uviesť na obale KV, sú uvedené v čl. 19 ods. 2 nariadenia.