Oxid titaničitý

Európska komisia (EK) nariadením č. 2022/63, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie prídavnej látky v potravinách oxid titaničitý (E 171) schválila zákaz používania oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách. Toto nariadenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 17.1.2022 a nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení, t.j. dňa 7.2.2022.

Oxid titaničitý sa (okrem liekov) používa na dodanie bielej farby mnohým potravinám od žuvačiek, cukroviniek, pečiva, sendvičových nátierok až po polievky, omáčky, šalátové dresingy a výživové doplnky.

EK svoj návrh založila na vedeckom stanovisku EFSA, ktorý dospel k záveru, že používanie oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách nemožno ďalej považovať za bezpečné, a to najmä preto, že nemožno vylúčiť jeho genotoxické účinky. Vzhľadom na nemožnosť stanoviť obmedzenú dávku, ktorú možno považovať za bezpečnú, EFSA rozhodol, že používanie oxidu titaničitého v potravinách sa už nebude považovať za bezpečné.

Na základe tohto stanoviska sa členské štáty EÚ a EK rozhodli zakázať prídavnú látku oxid titaničitý v potravinách.

S cieľom umožniť hladký prechod bolo zavedené šesťmesačné prechodné / vyraďovacie obdobie, kedy potraviny obsahujúce oxid titaničitý, ktorý bol použitý v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu byť umiestnené na trh a môžu sa naďalej predávať až do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo do dátumu spotreby. To znamená, že potraviny vyrobené v súlade s pravidlami platnými pred 7.2.2022 môžu byť do 7.8.2022 umiestnené na trhu (článok 3 ods.8 nariadenia EP a Rady č. 178/2002). Po uvedenom dátume môžu zostať na trhu až do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby. Po 7.8.2022 bude platiť úplný zákaz umiestniť na trh potraviny obsahujúce oxid titaničitý.

V prípade nejasností majú PPP možnosť kontaktovať EK na adrese SANTE- E2-Additives@ec.europa.eu.