Informácia o oslobodení od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

 1. štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
 2. Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
 3. diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 4. právca majetku štátu pri prevode správy majetku štátu.

Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj:

 1. súdy,
 2. prokuratúra,
 3. orgány činné v trestnom konaní,
 4. notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,
 5. exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu,
 6. správca v konaní podľa osobitných predpisov,
 7. likvidátor,
 8. Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,
 9. právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

 1. o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
 2. o priestupkoch,
 3. o slobodnom prístupe k informáciám.

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.

Celé znenie zákona nájdete na stránke www.slov-lex.sk.