Organizačné zabezpečenie na ÚVZ a RÚVZ

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie.

Cieľ epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je proces šírenia nákazy.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie plní úlohy zamerané na prevenciu, kontrolu a surveillance prenosných ochorení v SR. Prioritnými úlohami sú zabezpečovanie epidemiologickej surveillance infekčných ochorení, koordinácia Národného imunizačného programu SR, pripravenosť na biologické hrozby a pandémie, prednášková a publikačná činnosť.

Epidemiologická problematika je systémovo samostatne riešená v rezortoch ministerstiev vnútra, obrany, dopravy a výstavby. Na riešenie špeciálnej problematiky sa môžu zriaďovať epidemiologické pracoviská alebo úseky aj v zdravotníckych a iných zariadeniach. Epidemiológ koordinuje prácu vo vytvorených pracovných skupinách.

Členenie sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie:

 • Odbor imunizácie
 • Odbor surveillance infekčných ochorení
 • Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie

Metódy práce:

 • základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení,
 • epidemiologické štúdie, ktoré sa využívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin vrátane etiologických agensov a dopadov výskytu ochorení na zdravie populácie,
 • monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb,
 • epidemiologická surveillance kompatibilná so surveillance krajín EÚ, prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť,
 • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
 • vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení,
 • intervenčné metódy založené na medicínskych faktoch (Evidence based intervention).

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie zabezpečuje tieto činnosti:

 • plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a s ním súvisiacimi legislatívno-právnymi predpismi na úseku epidemiológie,
 • vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredné orgány štátnej správy v SR s pôsobnosťou pre územie SR na úseku epidemiológie infekčných ochorení, vrátane ochorení preventabilných očkovaním a na úseku pripravenosti na biologické hrozby a pandémie,
 • zodpovedá za plnenie vybraných hlavných úloh a projektov a programov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vykonávanie epidemiologických štúdií,
 • vypracováva koncepcie a návrhy materiálov, podkladov a stanovísk, pripravuje a posudzuje návrhy odborno-metodických usmernení na úseku epidemiológie infekčných ochorení,
 • medzinárodná spolupráca,
 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pre surveillance infekčných ochorení,
 • 24 hodín/7 dní v týždni zabezpečuje európsky systém včasného varovania a reakcie (EWRS) pre monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje najmä s:

 • odbormi a oddeleniami hygieny, preventívneho pracovného lekárstva, podpory zdravia a informatiky úradov verejného zdravotníctva,
 • odbormi a oddeleniami epidemiológie verejného zdravotníctva iných rezortov,
 • medicínskymi preventívnymi, klinickými a laboratórnymi odbormi,
 • Štatistickým úradom SR,
 • Národným centrom zdravotníckych informácií,
 • registrami, demografickou štatistikou,
 • špecialistami veterinárneho lekárstva,
 • inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi,
 • vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva i iných rezortov,
 • odbormi zdravotníctva vyšších územných celkov,
 • zdravotnými poisťovňami,
 • miestnymi samosprávami,
 • asociáciami zdravotníckych pracovníkov,
 • ministerstvami v SR,
 • medzinárodnými organizáciami – SZO, ECDC, EK a i.

 

Činnosť RÚVZ v SR upravuje § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.

Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
  pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok a Malacky.
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
  pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
  pre územný obvod okresu Dunajská Streda.
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
  pre územný obvod okresu Galanta.
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
  pre územný obvod okresov Senica a Skalica.
 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
  pre územný obvod okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
  pre územný obvod okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
 8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
  pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske.
 9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
  pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
  pre územný obvod okresu Topoľčany.
 11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
  pre územný obvod okresu Nové Zámky.
 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
  pre územný obvod okresu Komárno.
 13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
  pre územný obvod okresu Levice.
 14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
  pre územný obvod okresov Žilina a Bytča.
 15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
  pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
 16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
  pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
 17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
  pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
 18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
  pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
  pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno.
 20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
  pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár.
 21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši
  pre územný obvod okresu Veľký Krtíš.
 22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
  pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca.
 23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene
  pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
 24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
  pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
 25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
  pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
 26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
  pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
 27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
  pre územný obvod okresu Bardejov.
 28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
  pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
 29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
  pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov.
 30. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
  pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
 31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
  pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
 32. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
  pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
 33. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
  pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
 34. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
  pre územný obvod okresu Rožňava.
 35. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
  pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
 36. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
  pre územný obvod okresu Trebišov.

Mapa sídiel RÚVZ v SR (jpg, 4,3 MB)