Organizačné zabezpečenie na ÚVZ a RÚVZ

Organizačné zabezpečenie na ÚVZ SR
Súčasná sieť pracovísk a štruktúra odboru hygieny detí a mládeže vychádza z platnej koncepcie odboru, zverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva (2008, čiastka 12-19). Pracoviská odborov hygieny detí a mládeže sa zriaďujú na ÚVZ SR a
na každom RÚVZ v SR.

Odbor hygieny detí a mládeže na ÚVZ SR vykonáva činnosti v zmysle § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. Činnosti vykonáva v spolupráci s ostatnými odbormi, najmä s odborom hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov a odborom
hygieny životného prostredia.

Organizačné zabezpečenie na RÚVZ
Súčasná sieť pracovísk a štruktúra odboru vychádza z platnej koncepcie odboru, zverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva (2008, čiastka 12-19). Pracoviská odboru hygieny detí a mládeže sa zriaďujú na každom RÚVZ v SR.

Organizačná štruktúra odborov na jednotlivých úradoch vychádza z koncepcie odboru, úloh a špecializácie úradov a z miestnej problematiky spádového územia. Prehľad sídiel a územných obvodov RÚVZ, (jpg, 4,3 MB)

Činnosť odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ upravuje § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. Pri výkone svojej činnosti spolupracujú s odborom hygieny detí a mládeže na ÚVZ SR, ako aj s statnými odbormi a špecializovanými pracoviskami na RÚVZ.