Organizačné zabezpečenie na RÚVZ

Náplň činnosti odboru / oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ:

  • plní úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci,
  • vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti pri posudzovaní a vyhodnocovaní návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na zdravie,
  • nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podmienených prácou,
  • vykonáva štátny zdravotný dozor na pracoviskách, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov,
  • vedie register rizikových prác,  
  • zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti,
  • vykonáva špecializované činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci,
  • prešetruje pracovné podmienky a spôsob práce fyzických osôb pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania,
  • plní úlohy pri ohrození verejného zdravia,
  • vykonáva odborné poradenstvo  v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnávateľov, zamestnancov a zástupcov zamestnancov.