Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie

Odbory podpory zdravia a výchovy k zdraviu svojou činnosťou plnia ciele národných celospoločenských programov schválených vládou SR.

V oblasti plnenia úloh Národného programu aktívneho starnutia, ktorý je v gescii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečujú aktivity s cieľom podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl, zdravotné uvedomenie a tým celkové zdravie seniorov.

V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov v priorite zdravie odbory podpory zdravia a výchovy k zdraviu dlhoročne spolupracujú so školami s vyššou koncentráciou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí z rómskych komunít pri výkone zdravotno-edukačných aktivít. Žiaci sú intervenovaní v oblastiach ako zdravý spôsob života a hygiena životného prostredia, prevencia látkových a nelátkových závislostí, prevencia parazitárnych nákaz a infekčných chorôb, zdravá výživa.