Opatrenia hygienikov na ochranu zdravia v súvislosti so zistenými hodnotami pesticídu atrazín v okrese Dunajská Streda

Atrazín je herbicíd – pesticíd, ktorý bol v minulosti používaný na ničenie buriny v porastoch kukurice, chmeľu, trstinového cukru, broskýň aj v lesníctve. Aj keď jeho používanie bolo zastavené v krajinách EÚ v roku 2005, doteraz sa aplikuje v krajinách mimo EÚ.

Európska komisia zaradila na základe hodnotenia pesticídov v pitnej vode za roky 2011 až 2013 v roku 2015 atrazín do zoznamu povinne reportovaných pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a sprístupnila aktualizovaný zoznam 25 tzv. znepokojivých pesticídov a ich metabolitov, ktorý zahŕňa i atrazín. Slovenská republika uplatňuje pre atrazín v pitnej vode tak, ako pre všetky ostatné pesticídy nízky preventívny limit - 0,1 μg/l a pre celkovú sumu pesticídov limit - 0,5 μg/l. Rešpektuje pritom požiadavky európskej smernice pre pitnú vodu, ktoré vychádzajú z princípu predbežnej opatrnosti a zo štúdií, pri ktorých sa zistilo, že atrazín môže mať toxické účinky na niektoré živé organizmy a patrí do skupiny endokrinných distrupterov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hormonálny systém a na vývoj a rast živých organizmov už pri nízkych koncentráciách.

Ako rýchlo sme konali

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ) bol o prekročení limitu pre atrazín informovaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra (dodávateľom pitnej vody), ktorá vykonáva prevádzkovú kontrolu pitnej vody dňa 13.12.2017. Prekročenie najvyššej medznej hodnoty (NMH) pre atrazín potvrdili laboratórne analýzy, vykonané Laboratóriom ZsVK a.s., Nitra v Bratislave vo vzorkách odobratých dňa 2.11.2017 a 30.11.2017. Prekročenie NMH bolo najvýznamnejšie u Skupinového vodovodu Trstená na Ostrove, Baka, Jurová s počtom zásobovaných obyvateľov 2 200, prekročenie bolo zistené aj v prípade vodovodov Holice a Blatná na Ostrove.

Vzhľadom k uvedenému RÚVZ dňa 18. 12. 2017 vydal zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná pre Skupinový vodovod Trstená na Ostrove a následne aj pre verejné vodovody Holice a Blatná na Ostrove. Súčasne nariadil do obnovenia kvality pitnej vody zabezpečiť informovanosť obyvateľov a prevádzkovateľov prevádzok na danom území o zákaze používať vodu z tohto skupinového vodovodu na pitie, na výrobu a prípravu potravín. Súčasne sa dňa 18.12.2017 RÚVZ uskutočnilo ústne rokovanie so ZsVS a.s., Nitra, ktoré sa zaviazala pristupovať k riešeniu daných zistení ako k havarijnému stavu s okamžitým riešením realizácie úpravne vody na vodnom zdroji v Trstenej na Ostrove v januári 2018. Dňa 22.12.2017 bolo voči prevádzkovateľovi vyššie uvedených vodovodov začaté správne konanie vo veci porušenia povinností vyplývajúcich dodávateľovi pitnej vody zo zákona č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo veci uloženia pokuty za správny delikt v zmysle tohto zákona.

Náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou napojených na vodovody v uvedených obciach bolo zabezpečené formou dodávky pitnej vody v bareloch.

Prevádzkovateľ verejných vodovodov začal okamžite s vykonávaním nápravných opatrení a montážou úpravní vody pre jednotlivé vodovody.

K obnoveniu dodávky pitnej vody v Sk. vodovode Trstená na Ostrove došlo dňa 8.1.2018, Verejného vodovodu Holice dňa 23.1.2018 a verejného vodovodu Blatná na Ostrove dňa 2.2.2018. Prevádzka verejných vodovodov bola povolená RÚVZ na základe preukázania vyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli atrazín vo všetkých 3 vodovodoch.

ÚVZ SR vlastnými odbermi a analýzami pitnej vody potvrdil účinnosť vykonaných opatrení a vyhovujúcu kvalitu pitnej vody v ukazovateli atrazín v Sk. vodovode Trstená na Ostrove (odber dňa 18.1.2018) a vo Verejnom vodovode Holice (odber dňa 24.1.2018).

Orgány verejného zdravotníctva monitorujú kvalitu pitnej vody vo verejných vodovodoch. Obec Kvetoslavov nemá verejný vodovod, takže monitoring pitnej vody RÚVZ v obci nevykonáva. Zodpovednosť za vytvorenie podmienok pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je v zmysle zákona o obecnom zriadení v kompetencii obce. Prítomnosť atrazínu bola v minulosti (roky 2010 a 2011) zistená podľa našich informácií v Kvetoslavove iba v studniach, pričom koncentrácie atrazínu neprekračovali povolené limitné hodnoty pre pitnú vodu.

ÚVZ SR súčasne preverujú aj kvalitu pitnej vody v ďalších verejných vodovodoch v okrese Dunajská Streda a bude v týchto analýzach v budúcnosti pokračovať. Pri kontrole sa predpokladá využiť výsledky kontroly správneho používania pesticídov, ktorú sa zaviazalo MŽP SR na konci roka 2017 vykonať.

ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ poskytuje obyvateľom a obciam v dotknutých oblastiach priebežné konzultácie a odborné poradenstvo a distribuuje informačné materiály, týkajúce sa využívania vody zo studní na pitné účely.

V kompetencii orgánov verejného zdravotníctva nie je sledovanie kvality podzemných vôd ani vykonávanie opatrení na ich ochranu, vrátane likvidácie ich kontaminácie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
Hlavný hygienik Slovenskej republiky