Odborné usmernenie na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) vydáva toto odborné usmernenie ako iniciatívny materiál za účelom usmernenia vyhľadávania a ovplyvňovania rizikových faktorov chronických neprenosných chorôb obyvateľstva SR v oblasti poradenstva.

Článok I
Úvodné ustanovenia

(1) Toto odborné usmernenie špecifikuje zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia (ďalej len "PCOPZ"). Vychádza z ustanovení osobitného predpisu 1  ) , materiálu Svetovej zdravotníckej organizácie "Zdravie 2020", politiky Európskej komisie „Strategický plán 2016-2020 – Zdravie a bezpečnosť potravín“ – konkrétne cieľa 1.3: „Nákladovo efektívna podpora zdravia a prevencia ochorení“, z materiálu MZ SR „Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030“, odborných usmernení MZ SR a z koncepcie odboru Výchova k zdraviu.

(2) Činnosť PCOPZ nie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. 2)

Článok II
Účel PCOPZ

Účelom PCOPZ je zvyšovanie povedomia, informovanosti o možnostiach prevencie neprenosných chorôb a zvyšovanie zdravotnej gramotnosti jednotlivcov, komunít a obyvateľstva SR. Aktívnym vyhľadávaním a ovplyvňovaním rizikových faktorov zlepšiť zdravotný stav obyvateľov prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.

Článok III
Zriaďovanie PCOPZ

PCOPZ zriaďuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) ako organizačnú súčasť odboru alebo oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu. PCOPZ, ktoré poskytujú špecializované poradenstvo sa zriaďujú so súhlasom hlavného hygienika Slovenskej republiky.

Článok IV
Činnosť a organizácia PCOPZ

(1) Činnosť PCOPZ sa zameriava na znižovanie výskytu hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných chorôb prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na zmenu správania sa, resp. životného štýlu.

(2) Úlohou všeobecného poradenstva je cielene a aktívne vyhľadávať a stanovovať riziká srdcovo-cievnych, nádorových, metabolických a iných chronických neinfekčných chorôb, zrozumiteľnou formou sprostredkovať klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi informácie o zásadách zdravého životného štýlu a motivovať ho k pozitívnej zmene pri predchádzaní najzávažnejších chronických neprenosných chorôb.

(3) Úlohou špecializovaného poradenstva je prevencia najzávažnejších neprenosných chorôb ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej fyzickej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu. Špecializované poradenstvo poskytuje:

 1. Poradňa zdravej výživy,
 2. Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity,
 3. Poradňa odvykania od fajčenia,
 4. Poradňa podpory psychického zdravia,
 5. Ďalšie špecializované poradne s osobitným dôrazom na zdravotné špecifiká konkrétneho regiónu.

(4) Činnosť PCOPZ metodicky usmerňuje ÚVZ SR, ktorý zároveň schvaľuje manuály pre jednotlivé typy PCOPZ. 

Článok V
Metódy práce

(1) PCOPZ zabezpečujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo, v prípade potreby aj telefonické poradenstvo a elektronickú komunikáciu.

(2) Pri individuálnom poradenstve prvú návštevu všeobecného i špecializovaného poradenstva môže absolvovať každý dospelý obyvateľ SR. Deti a mládež môžu návštevu vykonať v sprievode osoby podľa osobitného predpisu 3) alebo s jej písomným súhlasom. Individuálne poradenstvo sa vykonáva formou napr. individuálneho riadeného rozhovoru, konzultácie a inštruktáže, a to pri návšteve PCOPZ klientom, alebo pri výjazde poradne, napr. na pracovisko po dohode so zamestnávateľom, alebo na rôznych organizovaných akciách a podujatiach. Ďalší postup určí odborný pracovník PCOPZ tak, že odporučí zaradenie klienta do všeobecného alebo špecializovaného poradenstva alebo do starostlivosti jeho všeobecného lekára. V rozhodovaní o postupe odborní pracovníci vychádzajú z manuálov pre prácu v PCOPZ, ktoré zohľadňujú všetky postupy v identifikácii rizikových faktorov a hodnotení zistených parametrov vrátane odporúčaní zameraných na zníženie rizika a pozitívnu zmenu životného štýlu.

(3) Skupinové poradenstvo sa vykonáva formou poradenských skupín (napr. skupín na odvykanie od fajčenia, úpravu hmotnosti, pre hypertonikov).

Článok VI
Pracovníci a ich odborná spôsobilosť

(1) V PCOPZ v súlade s osobitným predpisom 4) vykonávajú pracovné činnosti zdravotnícki pracovníci v zdravotníckych povolaniach:

 1. lekár,
 2. verejný zdravotník,
 3. sestra,
 4. nutričný terapeut,
 5. fyzioterapeut,
 6. pôrodná asistentka,
 7. iný zdravotnícky pracovník.

Článok VII
Priestorové a materiálno-technické vybavenie

Priestory pre činnosť PCOPZ a ich vybavenie spĺňajú požiadavky, ktoré sú schválené a uvedené v manuáloch jednotlivých typov poradní, ktoré vydáva ÚVZ SR:

 1. minimálne vybavenie PCOPZ, v ktorom sa poskytuje všeobecné poradenstvo:
  1. Biochemický analyzátor – Reflotron,
  2. Mikrocentrifúga,
  3. Váha,
  4. Výškomer,
  5. Tukomer,
  6. Tlakomer,
  7. Neelastické meradlo na obvodové miery,
  8. Smokerlyzer,
  9. Program na evidenciu a štatistické hodnotenie vyšetrení – „Test zdravé srdce“,
  10. Počítač s tlačiarňou,
  11. Pripojenie na internet,
 2. odporúčané vybavenie (podľa typu a potreby PCOPZ, v ktorom sa poskytuje špecializované poradenstvo):
  1. Ergometer,
  2. Bodystat,
  3. Polar,
  4. Stacionárny bicykel,
  5. Spirometer,
  6. Iné.

Článok VIII
Financovanie PCOPZ

(1) Financovanie PCOPZ zabezpečuje príslušný ÚVZ SR a RÚVZ z rozpočtových prostriedkov.

(2) Ďalšie potrebné zdroje môžu PCOPZ získať z grantových a tendrových výziev.

(3) PCOPZ môžu podľa osobitného predpisu 5) prijímať prostriedky aj od iných subjektov formou peňažných darov, ktoré použijú v súlade s ich určeným účelom; ak účel nie je určený, rozpočtová organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti tak, aby okolnosti alebo skutočnosti súvisiace s činnosťou PCOPZ nemohli viesť k vzniku, alebo priamo zakladať konflikt záujmov vo vzťahu ku konkrétnemu poradenstvu.

Článok IX
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto odborného usmernenia sa zrušuje Odborné usmernenie na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia, č. SOZO-3087/1999-05 zo dňa 8.6.1999, uverejnené vo Vestníku MZ SR ročník 13, čiastka 47.

Článok X
Účinnosť

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1.11.2018.

Andrea Kalavská,
v.r. ministerka

 


1) Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 ) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
5) § 22 ods.1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.