Očkovanie v Európe a USA

Mgr. et Mgr. Helena Hudecová, RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
Odbor epidemiológie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave

Očkovanie patrí k najvýznamnejším protiepidemickým opatreniam. Zabraňuje vzniku a šíreniu závažných infekčných ochorení, ktoré ohrozujú verejné zdravie. Byť zaočkovaný neznamená len ochranu „mňa ako jednotlivca“ ale aj ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov.

Európa

Očkovanie v krajinách EÚ môžeme rozdeliť na povinné a dobrovoľné. V rámci EÚ nemá 15 krajín žiadne povinné očkovanie a 14 krajín má v imunizačnom programe zahrnuté aspoň jedno povinné očkovanie. Povinné očkovanie detí alebo rizikových skupín populácie je zavedené v krajinách ako Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Taliansko. Bez ohľadu na to, či je očkovanie povinné alebo dobrovoľné, je hradené z verejných zdrojov buď úplne alebo čiastočne. Hradenie jednotlivých druhov očkovania z verejných zdrojov si každá krajina reguluje sama. V krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné sa vo väčšej miere vyskytujú epidémie infekčných ochorení. Ide najmä o epidémie osýpok alebo mumpsu, ktoré sa opakovane vyskytujú napríklad v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii. Cieľom povinného očkovania je väčšia zodpovednosť rodičov za očkovanie svojich detí. V krajinách, kde je zavedené povinné očkovanie sa epidémie infekčných ochorení nevyskytujú. Výnimkou sú epidémií osýpok u rómskeho obyvateľstva v Bulharsku a Rumunsku, kde je zaočkovanosť rómskej populácie nízka. V krajinách EÚ, ako napr. Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Švédsko a podobne, si očkovaciu stratégiu reguluje každý „kantón“ (samosprávna oblasť) samostatne, pričom sa riadi odporúčaniami zodpovednej inštitúcie na národnej úrovni.

USA

Vláda USA vo všeobecnosti odporúča očkovanie detí, avšak na federálnej úrovni legislatíva ohľadne očkovania prijatá nebola. Každý štát USA vydáva svoj očkovací kalendár s odporúčanými očkovaniami, ktoré dieťa musí podstúpiť pred prijatím do školského zariadenia. Tieto odporúčania očkovania sa nazývajú aj ako „školská očkovacia legislatíva“ (school legislation). Všetkých 50 krajín USA prijalo „školskú očkovaciu legislatívu“. Konkrétne očkovacie látky, počet dávok a očkovací kalendár sa môžu medzi krajinami líšiť. V USA sú možné výnimky z očkovania. Všetkých 50 krajín akceptuje výnimku z očkovania pre medicínske dôvody, ktoré sa vzťahujú na deti s oslabeným imunitným systémom, alergiami na jednotlivé zložky vakcín, chronické ochorenia alebo ochorenia s komplikovaným priebehom. V USA je 48 krajín, ktoré akceptujú výnimku z očkovania pre náboženské dôvody a 20 krajín, ktoré akceptujú výnimku z očkovania aj pre filozofické dôvody. V prípade náboženských alebo filozofických dôvodov odmietania očkovania, musí rodič vydať písomné prehlásenie o svojom postoji k očkovaniu a o dôvode odmietnutia očkovania svojho dieťaťa. Ak škola dôvod rodiča odmietne akceptovať, môže rodič požiadať právnika o písomné právne stanovisko, v ktorom sa odvolá na právo rodiča odmietnuť očkovanie z uvedených dôvodov. Vo väčšine krajín musí rodič preukázať písomné vyjadrenie zdravotníckeho pracovníka alebo kliniky o tom, že dieťa podstúpilo požadované očkovania. V prípade, že dieťa očkovanie nepodstúpilo a nie sú známe žiadne medicínske alebo náboženské dôvody odmietnutia očkovania, dieťa tieto očkovania pred nástupom do školy podstúpiť musí.

Zdroje:

  1. Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes; http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183 
  2. ECDC, VENICE Project: Review of activities in European countries to improve MMR vaccination coverage among under-protected population groups, 2012
  3. U.S. Department of Health and Human Services, Assistant Secretary for Lagislation, Statement on Risk vs Benefit of Vaccinations by David Satcher, M.D., PH.D.

V Bratislave, 24.2.2014