O pitnej vode sme sa rozprávali so žiakmi základnej školy

Na základe žiadosti ZŠ Kulíškova 8 v Bratislave tri pracovníčky odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pripravili pre žiakov 6. a 7. ročníka dňa 9. apríla 2019 besedu v rozsahu jednej vyučovacej hodiny na tému „Pitná voda a zdravie“. Beseda bola realizovaná v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Žiaci sa počas besedy dozvedeli informácie o činnosti ÚVZ SR, význame zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, zdrojoch pitnej vody, požiadavkách na pitnú vodu, Svetovom dni vody, pitnom režime (aj športovcov), ale aj o ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť zo znečistenej vody. Pre spestrenie programu boli prezentované tiež vybrané zaujímavosti o vode. Súčasťou programu besedy bolo aj video o význame dôkladného umývania rúk ako prevencii proti chrípke. Beseda bola zakončená vedomostným kvízom s 15 otázkami, ktorý bol následne vyhodnotený, pričom boli piati žiaci s najväčším počtom bodov ocenení zdravými ekologickými fľašami na pitný režim. Všetkým žiakom boli rozdané ekotašky so školskými potrebami. 

Poslaním besedy bolo nielen rozšíriť vedomosti žiakov o pitnej vode, ale aj budovať a prehlbovať ich vzťah k prírode, životnému prostrediu a ochrane vodných zdrojov. Žiakov veľmi potešili aj darčeky - veríme, že u nich podporili ekologické povedomie.

Po besede zaslala riaditeľka školy PaedDr. Antonia Snehotová hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jánovi Mikasovi, PhD. ďakovný list, v ktorom veľmi ocenila realizáciu prednášky o vode ako aj organizáciu celého podujatia pre deti ZŠ. Vyjadrila svoje potešenie nad skutočnosťou, že pracovníci ÚVZ SR venujú časť svojich aktivít aj práci s deťmi v školskom veku a popriala im veľa úspechov pri plnení odborných úloh v oblasti verejného zdravia.

Text pripravil: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR